Общинска собственост

Уважаеми съграждани,

След промените в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) от м. юли 2011 г. отпадна регистрацията на етажната собственост, представлявана от Общо събрание на собствениците, като се въведе уведомителен режим, т.е. единственото задължение на новоизбраните управителни органи е да уведомят администрацията, че са избрани, като в едномесечен срок от избирането им внесат в общинска администрация уведомление по чл. 46 б от ЗУЕС, което да съдържа имената, адреса и телефона на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.
На уведомителен режим подлежат и тези, които са регистрирани в публичния регистър, но изтича 2-годишният срок от датата на избирането им.
Председателите на управителните съвети (управителите), които не подадат уведомление в общинската администрация по чл. 46 б от ЗУЕС , се наказват с глоба от 50 до 400 лв.
Собствениците, ползвателите или обитателите, които не изпълнят задълженията си по ЗУЕС, подлежат на санкция в размер от 20 до 100 лв за физически лица, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв, когато са юридически лица.
Регистрационният режим остана задължителен само за сдруженията на собствениците, регистрирани по ЗУЕС. Те подлежат на регистрация в общинската администрация.

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти в Общинска собственост за 2022 година

 
 
 
 

Общинска собственост - публична

Можете да изтеглите актуална информация в Excel формат от тук

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.2, буква „а” на ЗВ

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за водовземане на минерална вода

Регистър на съоръженията за минерални води от находище на минерална вода „БАНЯ“ - с. Баня, община Нова Загора, област Сливен – изключителна държавна собственост, предоставени за ползване в община Нова Загора

Разрешително за водовземане №2/9.11.2012

Разрешително за водовземане №30/18.12.2013

Разрешително за водовземане №43/14.07.2015

Разрешително за водовземане №44/14.07.2015

Разрешително за водовземане №46/27.10.2015

Разрешително за водовземане №47/06.11.2015

Разрешително за водовземане №49/26.01.2016

Решение №12/22.04.20165 г. за прекратяване на действието  на разрешително  № 30/18.12.2013

Решение №14/17.10.2016 г. за водовземане на минерална вода от находище "Баня" 

Решение №15/17.10.2016 г. за отнемане на разрешително № 01610070/20.02.2008 г. , издадено от Министерството на околната среда и водите, за водовземане на находище на минерална вода "Баня", с. Баня

Решение №20/06.06.2018 г. за изменение и продължаване на срока на Разрешително № 01610097 от 07.07.2008 г., издадено от МОСВ, за водовземане от минерална вода

Решение № 26/ 03.01.2023 г. за продължаване срока на Разрешително № 2 от 09.11.2012 г. и решение за изменение № 6/ 17.11.2014 г. за водовземане от находище на минерална вода „Баня“ с. Баня, община Нова Загора

Регистър на купувачите по ЗПСК

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в гр. Нова Загора

Публични регистри за процеса на приватизация и следприватизационен контрол