Образование и младежки дейности

Отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика”  на Община Нова Загора има за цел да осигури условия за по-качествено, достъпно и  модерно образование и възпитание  на новозагорските деца и младежи. Усилията са насочени към създаване на благоприятна среда позволяваща на всяко дете да се развива, да се учи и да израства като здрава, интелектуално и морално изградена личност, мотивирана според своите желания, възможности и приоритети.

Основните функции на отдела са :

  • Организира изпълнението на общинската образователна политика и реализирането на дейностите и задачите в системата на народната просвета.
  • Осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка на децата две години преди постъпване в І клас и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст. Извършва дейности по осъществяване на по-пълния обхват на подлежащите на обучение в І клас и подготвителните групи за всяка учебна година.
  • Организира и контролира всички дейности, свързани с разпределението на бюджетните средства в общинските детски градини и училища.
  • Осъществява проверки и контрол на дейностите в детските и учебните заведения, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.
  • Съдейства на общинските училища и детски градини при :

-       осигуряване на необходимата материална база (изграждане, обзавеждане, ремонт, модернизация и др.);

-       осигуряване храненето на децата в детските градини и учениците в началния етап на обучение;

-       осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от І до VII клас;

-       работа по проекти и в програмите на МОН;

-     осигуряване на безплатен транспорт до средищните и приемащите училища за   ученици – до XII клас.

  • Осигурява условия за здравното осигуряване в училищата и детските градини.
  • Разработва и предлага оптимизиране на общинската училищна мрежа.
  • Съгласува Списък – Образец 2 на детските градини и държавния план прием в училищата.

Подготвя отговори и становища по проблеми и предложения в сферата на образованието.