Заседание № 15/27 октомври 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 235

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

235

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.10 ал.2 от Закона за нормативните актове Общински съвет - Нова Загора приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора, както следва:

§ 1. В чл.1 се правят следните изменения:

1. В ал.1, думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет" и думите извънбюджетните сметки” се заменят със „сметките за средства от Европейския съюз”.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните средства и сметките за средства от Европейския съюз при спазване на следните принципи”.

§ 2. В чл.2, ал. 2. думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

§ 3. В чл.9, ал. 2 и ал.З думите "бюджетни кредити" се заменят със "средства".

§ 4. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:

„ (2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или на акт на Министерския съвет.“

§ 5. В чл. 29 ал. 2 се изменя така:

„ (2) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най- малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета, съгласно приложение № 1 към настоящата Наредба.“

§6. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в т. 1 числото „5“ се заменя с числото „15“;

б) в т. 2 числото „30“ се заменя с числото „50“.

§ 7. В чл. 34 се създава ал.3:

„ (3) В случай, че общината е в процедура по финансово оздравяване, кметът на общината изпраща проекта на бюджет за съгласуване от министъра на финансите. Становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината се обсъжда от общинския съвет при разглеждане на бюджета на общината.”

§ 8. В чл.37 ал.5 думите „показателите по чл.94 ал.З т.1 и 2 и ал.5 от Закона за публичните финанси” се заменят с „показателите по чл.94 ал.З т.1 и 2 и ал.6 от Закона за публичните финанси”

§ 9. В чл.44 се правят следните изменения :

1. Алинея 1 се изменя така :

„(I) Кметът на община Нова Загора изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.“

2. В ал.З думите ”31 декември” се заменят с „30 септември”.

§ 10. Създава се нов чл.52:

„Чл.52. При наличие на условията по чл. 130а, ал.1 от Закона за публичните финанси се прилага глава осма „а” - Общини с финансови затруднения от Закона за публичните финанси.”

§11. Приложение № 1 към чл. 29, ал.2 и чл. 44, ал. 4 от настоящата Наредба се изменя така:

1. В I. Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет:

а) в т. 4 „Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.”

2. В II. Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет :

а) в т.2 думите „31 декември” се заменят с „ 30 септември”.

§ 12. Приложение №2 към чл.37, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора се изменя така:

Наименованието „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.З, т.1 и 2 и ал.5 от ЗПФ / свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения/” става : „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.З, т.1 и 2 и ал.6 от ЗПФ / свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения/”.

Т.8 се изменя така:

„За спазване на изискването по чл.94, ал.З, т. 1 и т.2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години и наличните към края на годината задължения за разходи да не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като не следва да се поимат ангажименти без осигурено финансиране“.

 

            (Решението е прието с: 22 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 236

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 236

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99 от ЗДвП и чл.76, ал.З от АПК приема Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора.

 

        (Решението е прието с: 21 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 237

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии на Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 237

 

            На основание чл.21, ал. 1, т.7, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.99, ал.З от Закона за движението по пътищата Общински съвет Нова Загора приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, както следва:

(1). Приложение №1 към чл.56 т.18 се изменя така:

18. За престой и паркиране на ППС на територията на град Нова Загора в зони за платено паркиране /”Синя зона”/

18.1. За издаване на годишен пропуск за пешеходна зона на ППС, зареждащи търговски обекти и обслужващи банки - 160 лв.

18.2. За издаване на еднодневен пропуск за пешеходна зона на ППС, извършващи товаро-разтоварни или ремонти работи - 10 лв.

18.3. За паркиране чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) за 1 час - 1 лв.

18.4. За таксуване на място от паркинг-автомат - за 1 час - 1 лв.

18.5. За предплатено локално паркиране на ППС за 1 год.

за един автомобил на адрес - 60 лв.

за втори автомобил на адрес - 120 лв.

18.6. За месечен служебен абонамент - 36 лв.

18.7. За принудително задържане със „скоба” - 20 лв.

(2). Стойността на услугите по т. 18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора са с включен ДДС.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 238

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение, относно изпълнение на Решение № 208/27.09.2016 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Ирина Аврамова – ПП БСП, Пепа Беева – ПП БСП и Константин Тачев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 238

 

1. Реализирането на дейности и технологии, свързани с производство на асфалтови смеси, площадки за третиране на отпадъци, преработване на животински отпадъци (преработване на животинска тор, трупове на умрели животни, риби, странични животински продукти и др) и други влошаващи качеството на живот производства на територията на община Нова Загора, да се извършва при осигуряване на хигиенно - защитна зона, а именно, не по-малко от 3000 м извън застроената жилищна зона на населените места в Община Нова Загора.

2. Общински съвет Нова Загора създава деветчленна комисия, която да събере и анализира събраната информация и да предложи действия, съобразени с действащото нормативно законодателство в следния състав: Бояна Гидикова, Янка Симеонова, Ирина Аврамова, Стоян Пенев, Стоян Стефанов – общински съветници, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, представители на отдел ЕЧО, отдел „Правен“ и отдел ТСУ.  Комисията да покани представители на РИОСВ, Областна администрация, ДНСК, РЗИ, Гражданска защита и местни медии, да участват в нейната работа.

 

            (Решението е прието с 24 гласа За и 1 глас против)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 239

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 068010 в землището на с. Любенец с ЕКАТТЕ 44505, общ. Нова Загора в местността "АЗМАКА" с НТП: Временно неизползваема ливада.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет с: 6 гласа За, 2 гласа Против и 7 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 239

 

Общински съвет Нова Загора не приема решение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 068010 в землището на с. Любенец с ЕКАТТЕ 44505, общ. Нова Загора в местността "АЗМАКА" с НТП: Временно неизползваема ливада.

 

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 240

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълване на програмата за управление и разпореждане е общински имоти в Община Нова Загора за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Желязко Милев – ПП ДНБ и ПЕПА Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 240

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение Хе 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, както следва:

• точка 45 - ПИ с идентификатор 51809.506.6912 и площ 391 кв.м. (УПИ III, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост Хе 3684/08.09.2016 г.

• точка 46 - ПИ с идентификатор 51809.506.6913 и площ 390 кв.м. (УПИ IV, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост Хе 3685/08.09.2016 г.

• точка 47 - ПИ с идентификатор 51809,506.6914 и площ 389 кв.м. (УПИ V, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост Хе 3686/08.09.2016 г.

• точка 48 — ПИ с идентификатор 51809.506.6915 и площ 383 кв.м. (УПИ VI, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3687/08.09.2016 г.

• точка 49 - ПИ с идентификатор 51809,506.6917 и площ 364 кв.м. (УПИ VII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3688/08.09.2016 г.

• точка 50 - ПИ с идентификатор 51809.506.6918 и площ 372 кв.м. (УПИ VIII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3689/08.09.2016 г.

• точка 51 - ПИ с идентификатор 51809.506.6919 и площ 372 кв.м. (УПИ IX, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), е отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собствеността 3690/08.09.2016 г.

• точка 52 - ПИ с идентификатор 51809.506.6920 и площ 372 кв.м, (УПИ X, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3691/08.09.2016 г.

• точка 53 — ПИ с идентификатор 51809.506.6921 и площ 354 кв.м. (УПИ XI, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3692/08.09.2016 г.

• точка 54 - ПИ с идентификатор 51809.506.6922 и площ 345 кв.м. (УПИ XII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3693/08.09.2016 г.

• точка 55 - ПИ с идентификатор 51809.506.6923 и площ 368 кв.м. (УПИ XIII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3694/08.09.2016 г.

• точка 56 - ПИ с идентификатор 51809.506.6924 и площ 369 кв.м. (УПИ XIV, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3695/08.09.2016 г.

• точка 57 - ПИ с идентификатор 51809.506.6925 и площ 370 кв.м. (УПИ XV, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3696/08.09.2016 г.

• точка 58 - ПИ с идентификатор 51809.506.6926 и площ 343 кв.м. (УПИ XVI, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с отреждане „за жилищни нужди”. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3697/08.09.2016 г.

• точка 59 - ПИ № 060003, НТП „изоставена нива” с площ 8.607 дка, м. „Маслака”, землище с. Еленово. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3703/05.10.2016 г.

• точка 60 - ПИ № 060005, НТП „изоставена нива” с площ 35.391 дка, м. „Маслака”, землище с. Еленово. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3704/05.10.2016 г.

• точка 61 - Общински недвижим имот с площ 460 кв.м, съставляващ УПИ X, кв. 15 по ПУП на с. Еленово, ведно с находящата се в него сграда „бивша автоспирка” със застроена площ 120 кв.м. /

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За,  и 3 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 241

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6912 (УПИ III, кв.

25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Желязко Милев – ПП ДНБ и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 241

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6912 (УПИ III, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 391 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 100.00 (шест хиляди и сто) лв, без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6912 (УПИ III, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 391 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 242

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6913 (УПИ IV, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 242

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6913 (УПИ IV, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 390 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 075.00 (шест хиляди седемдесет и пет) лв, без включен ДЦС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6913 (УПИ IV, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 390 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 19 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 243

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6914 (УПИ V, кв.

25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 243

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6914 (УПИ V, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 389 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 050.00 (шест хиляди и петдесет) лв., без включен ДЦС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6914 (УПИ V, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 389 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 244

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6915 (УПИ VI, кв. 25 по ПУЛ на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 244

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6915 (УПИ VI, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 383 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 975.00 (пет хиляди деветстотин седемдесет и пет) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6915 (УПИ VI, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 383 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 245

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА   ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6917 (УПИ VII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 245

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6917 (УПИ VII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 364 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет — Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 000.00 (шест хиляди) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6917 (УПИ VII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 364 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 246

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6918 (УПИ VIII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 246

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6918 (УП И VIII, кв. 25 по П УП на гр. Нова Загора), с площ от 372 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди” .

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 800.00 (пет хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6918 (УП И VIII, кв. 25 по П УП на гр. Нова Загора), с площ от 372 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди” .

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 247

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6919 (УПИ IX, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 247

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6919 (УПИ IX, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 372 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначални цена в размер на 5 800.00 (пет хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6919 (УПИ IX, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 372 кв.м, и отреждане „за

жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 248

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6920 (УПИ X, кв.

25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 248

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6920 (УПИ X, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 372 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 800.00 (пет хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6920 (УПИ X, кв. 25 по ПУЛ на гр. Нова Загора), с площ от 372 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 249

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6921 (УПИ XI, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 249

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6921 (УПИ XI, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 354 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 525.00 (пет хиляди петстотин двадесет и пет) лв., без включен ДЦС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6921 (УПИ XI, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 354 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 250

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6922 (УПИ XII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 250

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т, 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6922 (УПИ XII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 345 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 975.00 (пет хиляди деветстотин седемдесет и пет) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6922 (УПИ XII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 345 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 251

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6923 (УПИ XIII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 251

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6923 (УПИ XIII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 368 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначални цена в размер на 6 050.00 (шест хиляди и петдесет) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6923 (УПИ XIII, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 368 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 19 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 252

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ е идентификатор 51809.506.6924 (УПИ XIV, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 252

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6924 (УПИ XIV, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 369 кв.м, и отреждане ,,за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 075.00 (шест хиляди седемдесет и пет) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6924 (УПИ XIV, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 369 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 253

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6925 (УПИ XV, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 253

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6925 (УПИ XV, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), е площ от 370 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначални цена в размер на 6 100.00 (шест хиляди и сто) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6925 (УПИ XV, кв, 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 370 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 254

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6926 (УПИ XVI, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 254

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с идентификатор 51809.506.6926 (УПИ XVI, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ от 343 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 650.00 (пет хиляди шестстотин и петдесет) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.506.6926 (УПИ XVI, кв. 25 по ПУЛ на гр. Нова Загора), с площ от 343 кв.м, и отреждане „за жилищни нужди”.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 255

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост № 060005, с. Еленово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 255

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 060005 и площ 35.391 дка., начин на трайно ползване „изоставена нива”, V кат., м. „Маслака”, с. Еленово.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 32 925,00 (тридесет и две хиляди деветстотин двадесет и пет) лв., за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 060005 и площ 35.391 дка., начин на трайно ползване „изоставена нива”, V кат., м. „Маслака”, с. Еленово.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 4 гласа въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 256

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост № 060003, с. Еленово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 256

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 060003 и площ 8.607 дка., начин на трайно ползване „изоставена нива”, V кат., м. „Маслака”, с. Еленово.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 9 855,00 (девет хиляди осемстотин петдесет и пет) лв., за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 060003 и площ 8.607 дка., начин на трайно ползване „изоставена нива”, V кат., м. „Маслака”, с. Еленово.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване със 17 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 257

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ X, кв. 15 по ПУП на с. Еленово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 257

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ X, кв. 15 по ПУП на с. Еленово, с площ 460 кв.м, ведно с находящата се в него сграда „Бивша автоспирка“ със ЗП 120 кв.м.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 9000,00 (девет хиляди лева) лв, без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на УПИ X, кв. 15 по ПУП на с. Еленово, с площ 460 кв.м, ведно с находящата се в него сграда „Бивша автоспирка“ със ЗП 120 кв.м.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 18 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 258

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост на Туристическо дружество „Алеко 1901” гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 258

 

            1. На основание чл. 21, ал, 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора учредява безвъзмездно право на ползване за нуждите на Туристическо дружество „Алеко 1901”, помещения общинска собственост находящи се в сграда с идентификатор 51809.501.1114.1, е административен адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 48 А, гр. Нова Загора, (УПИ IX-KOO, кв. 60 по ПУП на гр. Нова Загора) в сграда бивше СМК, етаж III (трети), помещение № 2 е площ 17.20 кв.м., помещение № 9 с площ 9.50 кв.м. и помещение № 10 с площ от 9.50 кв.м. за срок от 10 (десет) години.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за безвъзмездно право на ползване на горецитираните помещения частна общинска собственост с Председателя на на УС на Туристическо дружество „ Алеко 1901” гр. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 259

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 51809.501.1738 (УПИ XIII, кв. 72 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 259

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 8450,00 (осем хиляди четиристотин и петдесет лева) лв., без включен Д ДС за продажба на общински недвижим имот, с идентификатор 51809.501.1738 (УПИ XIII, кв. 72 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), на Илия Асенов Вълков, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 18 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 260

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Упълномощаване на представител в Общото събрание на МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 260

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора избира Георги Иванов Мангъров – общински съветник за представител на Община Нова

Загора в Общото събрание на МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД, гр. Сливен.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложеният дневен ред, както следва:

 

- по точка 1 от дневния ред да гласува - „ЗА“

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 261

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовир „Кайлъка", находящ се в землището на с. Пет могили.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 261

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на язовир „Кайлъка" с обща площ 810,104 дка, съставляващ имоти №№ 000211, 000344, 000375, 000225, 00416 и 000160 по КВС на землището на с. Пет могили, за който са съставени АОС №№ 277/14.01.2000 г. и 695/13.08.2001 г.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира, и да сключи договор със спечелилия участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 262

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища и не функциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 262

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за отдаване под наем на полските пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, включени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2016/2017 година, съгласно списък предоставен от Областна дирекция „Земеделие”- Сливен. (Приложение 1)

2. Съгласно чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ определя наемна цена при сключването на договори за наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, определено с протокол на Комисия, назначена със Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Сливен, съгласно § 2е, ал. 1 и ал 2 от ДР на ЗСПЗЗ.

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на имотите по т. I от настоящото решение с ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Сливен за <грок от една стопанска година - 2016/2017.           

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 263

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за сключване на договор за наем за част от първия етаж от сграда, находяща се в гр. Нова Загора на ул. „Петко Енев" № 50, с идентификатор 51809.501.1100.1.9 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 53 кв.м.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Пепа Беева – ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 263

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 34 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора одобрява предложения проект на договор и упълномощава кмета на Общината да сключи с „Хранене и Хотели Яница" АД, гр. Нова Загора договор за наем за част от първия етаж от сграда, находяща се в гр. Нова Загора на ул. „Петко Енев" № 50, с идентификатор 51809.501,1100.1.9 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 53 кв.м, срещу месечна наемна.цена в размер на 200 лв. без вкл. ДДС, за срок от пет години.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 264

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонални пенсии на Диана Огнянова Русева и Ърмак Огнянова Русева.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 264

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Диана Огнянова Русева с ЕГН 

Ърмак Огнянова Русева с ЕГН 

 

            (Решението е прието с: 21 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 265

ОТ ПРОТОКОЛ № 15/27.10.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА   ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора и списъка за капиталови разходи за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 265

 

            На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.З от ЗПФ, чл.37 ал.З от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет — Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи за 2016 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: