Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Нова Загора