Заседание № 13/27 септември 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 207

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за искане на информация от Асоциацията по В и К област Сливен относно резултата от Регионалните прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация, както и информация относно инвестиционните намерения на В и К ООД, гр. Сливен за водопроводната и канализационната мрежа на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, инж. Севдалин Рашев – Управител на „В и К“ ООД гр. Сливен, Пепа Беева – ПП БСП, Ганка Иванова – кмет на с. Прохорово, Росица Недялкова – кмет с. Радево и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 207

 

1. Общински Съвет Нова Загора упълномощава кмета на Община Нова Загора да изиска от В и К Асоциация област Сливен пълна информация относно напредъка при изготвянето на Регионалните прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация за обособена територия, обслужвана от оператор „В и К " ООД, гр. Сливен към настоящият момент.

2. Общински Съвет Нова Загора упълномощава кмета на Община Нова Загора да изиска от „В и К" ООД, гр. Сливен информация относно инвестиционните намерения на дружеството по отношение на водопроводната и канализационната мрежа и В и К съоръженията на територията на Община Нова Загора.

            (Решението е прието с 28 гласа За)

 

Нова Загора.

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 208

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ирина Аврамова – общински съветник внесе Предложение относно приемане Становище във връзка със замърсяването на въздуха в гр. Нова Загора и околността от Завода за биогаз на фирма „Градус” - Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Желязко Милев – ПП ДНБ, Минка Попова – кмет с. Стоил войвода, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Пепа Беева – ПП БСП, Сергей Радилов – ПП ГЕРБ и Иван Иванов – кмет с. Любенова махала, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 208

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора приема Становище относно замърсяването на въздуха в гр. Нова Загора и околността от Завода за биогаз на фирма „Градус” - Нова Загора.

 

            (Решението е прието с 26 гласа За)

 

СТАНОВИЩЕ

 

Общинският съвет Нова Загора, след като обсъди сигнали на граждани и питания на общински съветници, изразява мнение, че продължаващото периодично излъчване на органични летливи съединения с крайно неприятен мирис (и вероятно вредни за здравето) от страна на Завода за биогаз на група „Градус” в гр. Нова Загора е неприемливо и вреди на качествените характеристики на жизнената среда в града и селата Стоил войвода, Езеро и др.

Проверките, констативните протоколи и препоръките на РИОСВ - Стара Загора не отразяват действителното положение и не доведоха до предприемане на резултатни мерки за решаване на проблема. Независимо от това дали „обгазяването” е през светлите или тъмните часове на денонощието то е крайно неприятно и с основание предизвиква протестите на гражданите в Нова Загора и близките села.

В тази връзка Общинският съвет предлага на собствениците и ръководството на посоченото предприятие до края на 2016 г. да предприемат мерки за отстраняване на причините за разпространението на неприятната миризма или за преструктуриране дейността на предприятието.

В случай, че препоръките в Становището не се вземат предвид Общинският съвет Нова Загора ще изисква намесата на контролните държавни органи.

2. Общинският съвет възлага на съответните специалисти в общинска администрация да предприемат действия за запознаване на гражданите от общината и Министерството на околната среда и водите със Становището на Общинския съвет.

            (Решението е прието с 28 гласа за)

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Общинска администрация Община Нова Загора да направи постъпление пред Министерството на околната среда и водите за предоставяне на мобилна автоматична станция за измерване нивото на замърсяване на въздуха.

            (Решението е прието с 28 гласа За)

4. Общинска администрация да запознае Общинския съвет с решението за изграждане на инсталацията за биогаз.

            (Решението е прието с: 18 гласа За, 3 гласа Против и 6 гласа Въздържали се)

5. Общинска администрация да запознае Общинския съвет има ли решение за изграждане на асфалтова база и площадка за сепариране на отпадъци в регулацията на града.

            (Решението е прието с: 18 гласа За, 5 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 209

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 209

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §3 от ПЗР на ЗДЗМДТ. чл. 61 ф, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.З и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс

Приема допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора, приета с Решение №51/15.02.2008 г. и №60/29.02.2008 г. на Общински съвет - Нова Загора, изменена и допълнена с Решение № 294/29.01.2009 г., Решение №697/24.01.2011 г., Решение № 28/29.12.2011 г., Решение № 507/27.11.2012 г., Решение № 1016/20.12.2013 г., Решение № 1364/27.01.2015 г. и Решение №33/22.12.2015г. на Общински съвет Нова Загора, както следва:

§1. В Глава втора се създава нов раздел VII

 

Данък върху таксиметров превоз на пътници

 

Чл.21. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършената от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община Нова Загора по Закона за автомобилните превози.

Чл.22. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 350 лв.

(2) Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл.23. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози, данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината.

(2) В декларацията по ал.1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата- които имат значение за определяне на данъка, в 7-дневен срок от датата на настъпване на обстоятелството.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчната декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя, в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в Търговския регистър.

Чл.24. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на община Нова Загора.

Чл.25. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП х БМ , където

12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 22 (1):

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП х БМ, където

               12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл.26. Данъкът по чл. 22 (1) се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.

Чл.27. Възстановяване на надвнесен данък по чл.25, ал.2 се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Допълнението на Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

 

(Решението е прието с 20 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 210

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за разполагане на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Нова Загора и на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за разполагане на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Нова Загора и на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора, както следва:

I. В Наредбата за реда и условията за разполагане на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Нова Загора се правят следните изменения:

1. В чл. 14, ал. 2, т. 1.2, т. 2.3 и т. 4 се отменят.

2. В чл. 16, ал. 4 се отменя.

II. В Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора се правят следните изменения:

1. в чл. 29, ал. 1, т. 2 се отменя.

2. в чл. 31, ал. 1, т. 7 се отменя.

3. в чл. 35, т. 2 се отменя.

 

(Решението е прието с 22 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 211

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 211

 

1. Общински съвет - Приема актуализираното разпределение на променените бюджети, списъка за капиталови разходи и сметки за средства от Европейския съюз през първото шестмесечие на 2016г. съгласно Приложения №№1,2,3,4,5

2. Общински съвет Нова Загора - Приема информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2016г. по прихода и разхода по разпоредители , функции и дейности , както следва:

План:

По прихода - 26 771 519 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 3 и 4/

По разхода 26 771 519 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 41 Изпълнение:

По прихода - 16 614 834 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 3 и 4/

По разхода - 11 595 960 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 41

3. Общински съвет Нова Загора - Приема информация на отчета за изпълнение на капиталовите разходи за първото шестмесечие на 2016г. съгласно Приложение 5

4. Общински съвет Нова Загора - Приема информация за текущото изпълнение на общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2016г. Приложение 6.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 212

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора, списъка за капиталови разходи и сметките за средства от ЕС за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 212

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2, чл. 47 и чл.49 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1, Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на община Нова Загора с Обект „Основен ремонт на съществуващото улично осветление на ул.”Васил Левски” гр.Нова Загора”, функция 6, дейност 604, §51-00 с източник на финансиране „собствени средства” на стойност 173 000 лв.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от ЕС за 2016 г., съгласно Приложение № 2.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета. Списъка за капиталови разходи и сметките за средства от ЕС за 2016 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с:19 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 213

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за второто тримесечие на 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 213

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за второто тримесечие на 2016 г., съгласно приложената справка.

 

(Решението е прието с 23 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 214

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане мрежата на общинските училища и детски градини за учебната 2016/2017 год. на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 214

 

Общински съвет Нова Загора приема мрежата на училищата и детските градини в община Нова Загора за учебната 2016/2017 година, както следва:

— СУ-2;

— ОУ - 7;

— НУ - 3;

— ПГСС-1;

— ПУИ -1;

— ДГ- 22;

 съгласно приложение № 1, 2,3 и 4.

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 215

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път на територията на община Нова Загора” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 215

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да подаде проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на общински път на територията на община Нова Загора” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на цел 2: „Развитие и модернизация на транспортно- комуникационната инфраструктура на общината, превръщащи я в достъпна и привлекателна територия за населението, бизнеса и транспортния поток в региона“, приоритет 3: “Развитие и модернизация на транспортната и пътна инфраструктура” и специфична цел 2: „Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа и модернизация на транспортната система“ на „Общински план за развитие на община Нова Загора” 2014- 2020.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 216

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Реконструкция и рехабилитация на осем улици в пет населени места на територията на община Нова Загора” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 216

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да подаде проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на осем улици в пет населени места на територията на община Нова Загора” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на цел 2 „Развитие и модернизация на транспортно-комуникационната инфраструктура на общината, превръщащи я в достъпна и привлекателна територия за населението, бизнеса и транзитния поток в региона“, приоритет 3 „Развитие и модернизация на транспортната и пътна инфраструктура“, специфична цел 2 „Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа и модернизация на транспортната система“ на „Общински план за развитие на община Нова Загора” 2014 - 2020.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 217

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Основен ремонт и реновиране на Културен дом с. Стоил войвода, община Нова Загора” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Ирина Аврамова – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 217

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да подаде проектно предложение „Основен ремонт и реновиране на Културен дом с. Стоил войвода, община Нова Загора” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на цел 3 „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал“, приоритет 9 „Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството на живот“, специфична цел 1 „Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура“ на „Общински план за развитие на община Нова Загора 2014 - 2020 г.“

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 218

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Изменение на разрешително № 47/06.11.2015 г. за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 218

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора реши:

Да бъде изменено Разрешително № 47/06.11.2015 г. за водовземане на минерална вода от находище „Баня" с. Баня, община Нова Загора, с титуляр „Инси Инвест" ООД със седалище с. Баня, община Нова Загора, в частта относно началния срок на упражняване правото на водовземане, както следва:

„Начален срок за упражняване правото на водовземане: не по - късно от 3 (три) години от началния срок на действие на разрешителното, като не надвишава разрешения дебит и годишен воден обем."

Останалите условия и параметри на Разрешително № 47/06.11.2015 г. за водовземане на минерална вода от находище „Баня" с. Баня, община Нова Загора остават непроменени.

 

(Решението е прието с: 23 гласа За и 2 гласа Против)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 219

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отнемане на разрешително № 0161070/20.02.2008 г., издадено от Министерството на околната среда и водите, за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 219

 

На основание чл. 79а, ал. 1, т. 4, във връзка с чл, 52, ал. 1, т. 3, б. „а" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора реши:

Да бъде отнето Разрешително № 0161070/20.02.2008 г., издадено от Министерството на околната среда и водите, за водовземане на минерална вода от находище „Баня" с. Баня, община Нова Загора, с титуляр „Транскомерс Корп." ООД гр. София.

 

(Решението е прието с 21 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 220

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост на Народно читалище „Д. П, Сивков-1870”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Желязко Милев – ПП ДНБ, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 220

 

1. Ha основание чл. 21, aл. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 и чл. 34 ал. 6 от ЗОС, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗНЧ, Общински съвет - Нова Загора предоставя безвъзмездно право на ползване на НЧ „Д, П. Сивков-1870” върху масивна триетажна сграда „Културен дом” с идентификатор 51809.504.2002.3 и със ЗП 2421 кв.м., с начин на трайно ползване: сграда за култура и изкуство, с административен адрес: пл. „Свобода” 4, гр. Нова Загора, за която е съставен АОС (п) № 2002/08.08.2008 г.

2. Общински съвет Нова Загора, упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху горецитирания недвижим имот с НЧ „Д. П. Сивков-1870”, за срок съгласно § 4, ал. от ПЗР на ЗНЧ.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 221

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7176.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 221

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 37 - поземлен имот с идентификатор 51809.504.7176 (УПИ XX, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора) с площ от 4814 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), АОС № 1683/10.11.2006 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7176 (УПИ XX, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора) с площ от 4814 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 76 600 (седемдесет и шест хиляди и шестстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7176 (УПИ XX, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината, да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 222

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7179.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 222

 

1. На основание чл. 21, ал. I, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8. ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 38 - поземлен имот с идентификатор 51809.504.7179 (УПИ XXI, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора) с площ от 1610 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояването 10 м), АОС № 1684/10.11.2006 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, на поземлен имот с идентификатор 51809.504.7179 (УПИ XXI, кв. 108а по ПУП на гр. Нова Загора) с площ от 1610 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 25 600 (двадесет и пет хиляди и шестстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 5 1809.504.7179 (УПИ XXI, кв. 108а по по ПУП на гр. Нова Загора).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 223

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XX, кв. 3 по ПУП па е. Баня-вилна зона.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 223

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 39 - Община Нова Загора е собственик на УПИ XX, кв. 3 по ГГУП на с. Баня-вилна зона, с площ от 1390 кв.м. и отреждаме „за вилно застрояване”, АОС № 3678/08.09.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от ПРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг па недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XX, кв. 3 по ПУГ1 на е. Баня-вилна зона, с площ от 1390 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 14 000 (четиринадесет хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ XX, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 224

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XXI, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания участваха: Желязко Милев – ПП ДНБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 224

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 40 - Община Нова Загора е собственик на УПИ XXI, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона, с площ от 1050 кв.м. и отреждане „за вилно застрояване”, АОС № 3679/08.09.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XXI, кв. 3 по ПУП на с. Баня- вилна зона, с площ от 1050 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 10 600 (десет хиляди и шестстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ XXI, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 1 глас Против)

 Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 225

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XXII, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 225

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 41 - Община Нова Загора е собственик на УПИ XXII, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона, с площ от 1325 кв.м. и отреждане „за вилно застрояване”, АОС № 3680/08.09.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XXII, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона, с площ от 1325 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 13 800 (тринадесет хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ XXII, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 226

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XXIII, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 226

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 42 - Община Нова Загора е собственик на УПИ XXIII, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона, с площ от 1125 кв.м. и отреждане „за вилно застрояване”, АОС № 3681/08.09.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XXIII, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона, с площ от 1125 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 11 700 (единадесет хиляди и седемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ XXIII, кв. 3 по ПУП на с. Баня- вилна зона.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 227

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XXV, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 227

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 43 - Община Нова Загора е собственик на УПИ XXV, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона, с площ от 1530 кв.м. и отреждане „за вилно застрояване”, АОС № 3682/08.09.2016 г.

2. На основание чл, 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ XXV, кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона, с площ от 1530 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 14 300 (четиринадесет хиляди и триста) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ XXV кв. 3 по ПУП на с. Баня-вилна зона.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 228

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, с идентификатор 51809.504.2544 (УПИ X, кв. 109 по ПУП на гр. Нова Загора) .

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 228

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 9000,00 (девет хиляди) лв, без включен ДДС за продажба на общински недвижим имот, поземлен имот с идентификатор 51809.504.2544 (УПИ X, кв. 109 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 521 (петстотин двадесет и един) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) на Иван Савов Георгиев и Пеньо Дечев Пенев, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 229

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляваща част от ПИ с пл. № 4, за който е отреден УПИ ІІІ-4, кв. 66 по ПУП на с. Еленово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 229

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 44 - Община Нова Загора е собственик на част от ПИ с пл. № 4 с площ 1640 (хиляда шестстотин и четиридесет) кв.м, за който е отреден УПИ Ш-4, кв. 66 по ПУП на с. Еленово с площ 1650 (хиляда шестстотин и петдесет) кв.м, с неуредени регулационни сметки за 12 (дванадесет) кв.м, 7 (седем) кв.м и 5 (пет) кв.м., АОС № 3698/08.09.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. I от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, част от ПИ с пл. № 4 с площ 1640 (хиляда шестстотин и четиридесет) кв.м, за който е отреден УПИ III-4, кв. 66 по ПУП на с. Еленово с площ 1650 (хиляда шестстотин и петдесет) кв.м, с неуредени регулационни сметки за 12 (дванадесет) кв.м, 7 (седем) кв.м и 5 (пет) кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 700 (пет хиляди и седемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на на част от ПИ с пл. № 4 с площ 1640 (хиляда шестстотин и четиридесет) кв.м, за който е отреден УПИ Ш-4, кв. 66 по ПУП на с. Еленово с площ 1650 (хиляда шестстотин и петдесет) кв.м, с неуредени регулационни сметки за 12 (дванадесет) кв.м, 7 (седем) кв.м и 5 (пет) кв.м.

            4. Общински съвет – Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 230

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Мина Господинова Янкова от с. Еленово, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 230

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Мима Господинова Янкова, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация”, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 231

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Стойка Георгиева Ризанова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 231

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стойка Георгиева Ризанова, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 232

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Богомил Красимиров Митев от с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и 5 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 232

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Богомил Красимиров Колев от с. Кортен Загора.

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 233

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Водопроводно отклонение" и „Подземен кабел 1 kV" за захранване на новопроектиран обект „Жилищна сграда за персонала към кравеферма" в имот с № 154039 в землището на с. Кортен с ЕКАТТЕ 38683, общ. Нова Загора, м. "Отгор село" .

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 233

 

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Водопроводно отклонение" и „Подземен кабел 1 kV" за захранване на новопроектиран обект „Жилищна сграда за персонала към кравеферма" в имот с № 154039 в землището на с. Кортен с ЕКАТТЕ 38683, общ. Нова Загора, м. "Отгор село".

 

(Решението е прието с 21 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 234

ОТ ПРОТОКОЛ № 13/27.09.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на НЧ ,Диньо Петров Сивков - 1870” с проект ,Доставка на оборудване на НЧ ,Д.П.Сивков-1870” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 234

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора декларира, че дейностите, включени в проект „Доставка на оборудване на НЧ „Д.П.Сивков-1870”, съответстват на цел 3 „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал“, приоритет 7 „Развитие на туристическия потенциал и подобряване на социокултурната среда - съхраняване и обогатяване на традициите, културното и историческото наследство, допринасящи за икономическия просперитет на общината”, специфична цел 2 : „Насърчаване поддържането и обогатяването на културните традиции, обичаи и фолклор, развитие на културната политика и информационното осигуряване на културните дейности.” на „Общински план за развитие на община Нова Загора 2014 - 2020“.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: