Заседание № 12/25 август 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 189

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности „ бюджет „държавни дейности, дофинансирани с местни приходи” и списъка за капиталови разходи за 2016 г.   

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 189

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА,чл.124 ал.2, ал.З от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на общината и Сметките за средствата от ЕС на община Нова Загора Нова Загора

1. Общински съвет - Нова Загора актуализира бюджет”местни дейности” както следва:

1.1 Намаля параграф 10-15 „материали” в дейност „Други дейности по жил. строителство , БКС и регионално развитие със сумата от 14 000 лв.

2. Увеличава бюджет държавни дейности, дофинансирани с местни приходи” в дейност „Домове за стари хора „ както следва: параграф 51-00 със сумата от 2 000,00 лв. за обект „Основен ремонт на дом за стари хора с.Баня” и параграф 52-06 със сумата от 12 000,00 лв. за обект „Изграждане на тротоарна настилка в района на ДСХ с.Баня”.

3.Общински съвет Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2016 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 190

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отпускане на средства за отопление на ветераните, участници във войните.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 190

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ за отопление на ветераните от община Нова Загора, участници във Втората световна война в размер на 100 лв.

1. Стойчо Иванов Стойчев                    удостоверение № Л 9488

2. Господин Иванов Славов                  удостоверение № М 0563

3. Грозю Райков Данев                           удостоверение № Ч 9260

4. Никола Димитров Николов               удостоверение № Б 1753                      

5. Стоян Михалев Стоянов                    удостоверение № Ш 0010

6. Георги Вълков Димитров                   удостоверение № Л 9440

7. Стоян Атанасов Димитров                удостоверение № Б 2205

8. Иван Стоянов Явашев                       удостоверение № П 7636

9. Злати Стойков Минчев                      удостоверение № П 2658

10. Иван Стоянов Ганчев                       удостоверение №Б 1738

11. Драгоя Кунев Драгоев                      удостоверение № К 1631

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 191

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за изразяване на становище за опрощаване на дължими държавни вземания по постъпила преписка от Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Крум Георгиев - ПП НП и Ирина Аврамова – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 191

 

След направените разисквания по постъпилата административна преписка от Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България, Общински съвет - Нова Загора приема, че задължението на Руси Тодоров Калчев с ЕГН 3712255760 от с. Ценино, общ. Нова Загора към ТД на НАП Бургас е несъбираемо и може да бъде опростено.

 

 (Решението е прието с: 16 гласа За, 4 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 192

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на представители в Областния и Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

            По предложението се изказа Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 192

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Нова Загора реши:

1. Определя Христо Илиев Илиев за представител на Общински съвет Нова Загора в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

2. Определя Стоян Стаматов Пенев за представители на Общински съвет Нова Загора в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

 

 (Решението е прието с 21 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 193

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на част от общински недвижим имот, съставляващ УПИ I, кв. 25 (за кв. VI) по ПУП на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие   

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 193

 

            1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост:

- ПИ с идентификатор 51809.506.6911 и площ 405.81 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6912 и площ 390.89 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6913 и площ 389.97 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6914 и площ 389.11 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6915 и площ 383.11 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6917 и площ 364.49 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6918 и площ 371.89 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6919 и площ 371.96 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6920 и площ 371.96 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6921 и площ 353.87 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6922 и площ 345.20 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6923 и площ 368.34 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6924 и площ 369.18 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6925 и площ 370.00 кв.м;

- ПИ с идентификатор 51809.506.6926 и площ 343.41 кв.м;

2.Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави актове за частна общинска собственост за гореописаните имоти.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 194

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на част от общински недвижим имот, съставляващ УПИ II, кв. 3 по ПУП на с. Баня.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие   

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 194

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост:

- УПИ XX, кв. 3 по ПУП на с. Баня - вилна зона с площ 1 390 кв.м;

- УПИ XXI, кв. 3 по ПУП на с. Баня - вилна зона с площ 1 050 кв.м;

- УПИ XXII, кв. 3 по ПУП на с. Баня - вилна зона с площ 1 325 кв.м;

- УПИ XXIII, кв. 3 по ПУП на с. Баня - вилна зона с площ 1 125 кв.м;

- УПИ XXV, кв. 3 по ПУП на с. Баня - вилна зона с площ 1 530 кв.м;

            2.Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави актове за частна общинска собственост за гореописаните имоти. 

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 195

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и “Хранене и хотели

- Яница” АД, чрез покупко-продажба на сгради, находящи се в ПИ с идентификатор 51809.501.1100 по ККР на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 195

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора, представляваща 909.88/1563.54 ид.ч. (първи етаж западно крило, втори етаж западно крило и целият трети етаж) от триетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1100.1 по КККР на гр. Нова Загора; едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1100.2 и със ЗП 12 кв.м (бивш ГСМ); едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1100.3 и със ЗП 85 кв.м. (склад); едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1100.4, със ЗП 51 кв.м. (гараж), всички находящи се в ПИ 51809.501.1100, с административен адрес: ул. „Петко Енев” 50, гр. Нова Загора.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 230 000,00 (двеста и тридесет хиляди лв.) лв., за продажба на частта на Община Нова Загора

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с „Хранене и хотели- Яница” АД.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 1 глас Против)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 196

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ I, кв. 47 по ПУП на с. Полско Пъдарево.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие   

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 196

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 33 - УПИ I, кв. 47 по ПУП на с. Полско Пъдарево, с площ от 850 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”, АОС № 3675/01.08.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ I, кв. 47 по ПУП на с. Полско Пъдарево, с площ от 850 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 800,00 (две хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ I, кв. 47 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 19 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 197

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІI, кв. 45 по ПУП на с. Полско Пъдарево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие   

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 197

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 34 - УПИ VIII, кв. 45 по ПУП на с. Полско Пъдарево, с площ от 990 кв.м. и отреждане „за жилищни нужди”, АОС № 3674/01.08.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ VIII, кв. 45 по ПУП на с. Полско Пъдарево, с площ от 990 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 300,00 (три хиляди и триста) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ VIII, кв. 45 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 198

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІ, кв. 12 по ПУП на с. Баня-вилна зона.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В разискванията взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 198

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 32 - УПИ VI, кв. 12 по ПУЛ на с. Баня, с площ от 480 кв.м и отреждане „за вилна сграда”, АОС № 3671/26.07.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ VI, кв. 12 по ПУП на с. Баня, с площ от 480 кв.м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ VI, кв. 12 по ПУП на е. Баня, общ. Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 199

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 000700 по КВС на с. Бял кладенец.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие   

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 199

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 36 - 000700 с площ 2,294 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., с. Бял кладенец, АОС № 2999/30.06.2014 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000700 с площ 2,294 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., с. Бял кладенец, община Нова Загора.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 440 (две хиляди четиристотин и четиридесет) лв, за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000700 с площ 2,294 дка и начин на трайно ползване „нива”, IV кат., с. Бял кладенец.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 200

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост - № 000244 по КBC на с. Кортен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие   

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 200

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 35 - 000244 с площ 3,049 дка и начин на трайно ползване „овощна градина”, VII кат., с. Кортен. АОС № 3667/10.06.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000244 с площ 3,049 дка и начин на трайно ползване „овощна градина”, VII кат., с. Кортен, община Нова Загора.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 080 (три хиляди и осемдесет) лв, за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000244 с площ 3,049 дка и начин на трайно ползване „овощна градина”, VII кат., с. Кортен.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 201

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ V, кв. 203 по действащия ПУП /ПИ с идентификатор 51809.501.1735 по КККР/ на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие   

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 201

 

На основание чл. 129 ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора одобрява проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ V кв. 203 по действащия ПУП /ПИ с идентификатор 51809.501.1735 по КККР/ на гр. Нова Загора.

            На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник", решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

 (Решението е прието с 23 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 202

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора” по процедура № BG16RFOP001-3.002 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 202

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да изготви и подаде проектно предложение „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора” по процедура № BG16REOP001-3.002 „Подкрепа за професионални училища в Република България, ОП „Региони в растеж”.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора декларира, че предназначението на сградите, обект на интервенция по проект „Основен ремонт на училищна база на ПГСС, гр. Нова Загора”, няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на образователната институция, обект на интервенция, за период не по- малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 203

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Пенка Димитрова Димитрова.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 203

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

 

Пенка Димитрова Димитрова с ЕГН 

 

 (Решението е прието с: 23 гласа За и 1 глас Против)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 204

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Симеон Иванов Атанасов от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 204

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Симеон Иванов Атанасов, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 205

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за пристрояване в имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.501.5636 (УПИ I- КОО, кв. 16 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие           

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 205

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 1 625,00 (хиляда шестстотин двадесет и пет) лв. за учредяване право на престрояване с площ от 29,00 кв.м в имот - частна общинска собственост с с идентификатор 51809.501.5636 (УПИ 1-КОО, кв. 16 по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. "П. Евтимий" № 19) по реда на чл. 38, ал. 2 от ЗОС на „А ЕМ СИ” ООД, БУЛСТАТ 119653614.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 206

ОТ ПРОТОКОЛ № 12/25.08.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на ПКСп внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Митко Русев Димитров.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 206

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Митко Русев Димитров, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: