Заседание № 11/19 юли 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 170

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на становище по представения Бизнес план за развитие дейността на „В и К Сливен“ ООД, гр. Сливен за периода 2017 г. – 2021 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 170

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и направените разисквания по внесения от кмета на Община Нова Загора проект за решение, Общински съвет Нова Загора изразява отрицателно становище по представеният Бизнес план за развитие на дейността на „В и К Сливен" ООД, гр. Сливен за периода 2017 г..-2021 г.

 

(Решението е прието с: 20 гласа За и 7 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 171

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за съгласуване на позицията на представителя на Община Нова Загора в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К област Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 171

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет определя Нейчо Минчев Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора за представител на Община Нова Загора в общото събрание на В и К асоциацията, което ще се проведе на 01.08.2016 от 11:00 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен.

(Решението по т. 1 е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 2 гласа Против)

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

Приемане на решение, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите за съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „В и К" Сливен за периода 2017-2021 г. – „ПРОТИВ“

(Решението по т. 2 е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 172

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 172

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1,

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора променя месечното разпределение на разходите за заплати на персонала в дейност ,Други дейности по икономиката” от 2 037 лв. на 2 637лв. за периода 01.08.2016 г. - 31.12.2016 г.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 1 глас Против и 5 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 173

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Петко Енев” 50, гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 173

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост:

- Част от триетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1100.1 по КККР на гр. Нова Загора, представляваща първи етаж западно крило, втори етаж западно крило и целият трети етаж с обща разгъната застроена площ 909.88 кв.м;

- едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1100.2 със ЗП 12 кв.м.(бивш ГСМ)

- едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1100.3 със ЗП 85 кв.м.(склад);

- едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1100.4 със ЗП 51 кв.м. (гараж);

- ПИ с идентификатор 51809.501.1101 с площ 355 кв.м., ведно с находящите се в него едноетажни масивни сгради с идентификатори: 51809.501.1101.1 със ЗП 63 кв.м., 51809.501.1101.2 със ЗП 47 кв.м., 51809.501.1101.3 със ЗП 14 кв.м., 51809.501.1101.4 със ЗП 14 кв.м. и 51809.501.1101.5 със ЗП 13 кв.м.,

всички с административен адрес: ул. „Петко Енев” 50, гр. Нова Загора и попадащи в УПИ V, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора.

2.Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави актове за частна общинска собственост за гореописаните имоти.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 174

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение и допълнение на Решение №35 от 22.12.2015г. на Общински съвет за структурата и числеността на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Ирина Аврамова – ПП БСП, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Желязко Милев – ПП ДНБ и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 174

 

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 15 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Изменя и допълва решение № 35 от 22.12.2015 г., считано от 01.08.2016 г., както следва:

Приложение №1

На ред отдел „Европейски фондове и програми” числото „5” се заменя с числото ”6”.

На ред Администрация в кметства числото „9,5” се заменя с числото „11,5”.

На ред Обща численост, колона Всичко числото „150” се заменя с числото „153” в т.ч. „Общинска администрация държавна дейност, дофинансирана с местни приходи“ числото „ 37” се заменя с числото „40”.

Приложение № 2

На ред 7 Други дейности по икономиката числото „3” се заменя с числото„4”.

На ред Обща численост числото „136” се заменя с числото „137”.

Приложение № 3

В колона „Общинска администрация държавна дейност, дофинансирана с местни приходи“:

На ред Нова Загора числото „27,5” се заменя с числото „28,5”.

На ред Коньово става „0,5” щ. бр.

На ред Омарчево става „1” щ. бр.

На ред Пет могили става „0.5” щ. бр.

На ред Всичко числото „37” се заменя с числото „40”.

Колона „Други дейности по икономиката” на ред Нова Загора и на ред всичко числото „3” се заменя с числото „4”.

На ред Всичко числото „253” се заменя с числото ”257” .

2. Настоящото решение е неразделна част от решение № 35/22.12.2015 г. на Общински съвет Нова Загора.

 

(Решението е прието с: 22 гласа За, 1 глас Против и 5 гласа Въздържали се

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 175

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане проекто мрежата на общинските училища и детски градини за учебната 2016/2017 год. на територията на Община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 175

 

Общински съвет Нова Загора приема Проекто-мрежата на училищата и детските градини в Община Нова Загора за учебната 2016/2017 година:

- СОУ -2

- ОУ- 7

- НУ- 3

- ПУИ -1

- ПГСС -1

- ЦДГ-21

- ОДЗ-1

Съгласно приложение № 1, 2 ,3 и 4.

 

(Решението е прието с 28 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 176

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно изразяване на предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, във връзка с реализиране на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2” от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет, след поименно гласуване с: 9 гласа За, 9 гласа Против и 11 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 176

 

Общински съвет Нова Загора не приема решение относно изразяване на предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, във връзка с реализиране на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2” от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”

 

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 177

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на УПИ VI, кв. 12 по ПУП на с. Баня-вилна зона.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 177

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост: урегулиран поземлен имот VI, кв. 12 по ПУП на с. Баня-вилна зона с площ от 480 кв.м и отреждане „за вилна сграда”.

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави акт за частна общинска собственост за УПИ VI, кв. 12 по ПУП на с. Баня-вилна зона с площ от 480 кв.м и отреждане „за вилна сграда”.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 2 гласа Против и 6 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 178

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и „СТРОЙКОМ”ЕООД, чрез покупко-продажба в поземлен имот с идентификатор 51809.509.4893 (УПИ IV, кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора).

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Съби Стойчев – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет след поименно гласуване със: 7 гласа За, 9 гласа Против и 7 гласа Въздържали се прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 178

 

Общински съвет Нова Загора не приема решение за ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и „СТРОЙКОМ”ЕООД, чрез покупко-продажба в поземлен имот с идентификатор 51809.509.4893 (УПИ IV, кв. 210 по ПУП на гр. Нова Загора)

 

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 179

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и Петър Тончев Атанасов, и Милена Добрева Атанасова, чрез покупко-продажба в поземлен имот с идентификатор 51809.501.6185 (УПИ V, кв. 199 по ПУП на гр. Нова Загора).

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказа Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 179

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. I, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в поземлен имот с идентификатор 51809.501.6185 (УПИ V, кв. 199 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 24/2129 ид.ч. (двадесет и четири от две хиляди сто двадесет и девет ид, ч.) на Петър Тончев Атанасов и Милена Добрева Атанасова.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер 312,00 (триста и дванадесет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в поземлен имот с идентификатор 51809.501.6185 (УПИ V, кв. 199 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 24/2129 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с Петър Тончев Атанасов и Милена Добрева Атанасова.

 

(Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 180

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ X, кв. 44 по ПУП на с. Прохорово.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 180

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 31 - УПИ X, кв. 44 по ПУП на с. Прохорово с площ от 1270 кв.м, ведно с находящата се в него сграда - бивша автоспирка, АОС №738/22.11.2002 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ X, кв. 44 по ПУП на с. Прохорово с площ от 1270 кв.м, ведно с находящата се в него сграда - бивша автоспирка.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6400,00 (шест хиляди и четиристотин) лв., без включен ДЦС, за продажба чрез публичен търг на УПИ X, кв. 44 по ПУП на с. Прохорово с площ от 1270 кв.м, ведно с находящата се в него сграда - бивша автоспирка.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба,  след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 181

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Величко Величков и Стефанка Величкова.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 181

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъдат отпуснати персонални пенсии на:

Величко Каменов Величков с ЕГН 

Стефанка Каменова Величкова с ЕГН 

 

(Решението е прието с: 19 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 182

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна в наименованията на целодневните детски градини, обединено детско заведение и Средни общообразователни училища на територията на Община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 182

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30 и 35, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, § 8 ал. 1 от ПЗР на ЗПУО Общински съвет Нова Загора взема следното решение:

1. Средни общообразователни училища на територията на община Нова Загора от 01.08.2016 г. осъществяват дейността си като средни училища, съгласно приложение 1 към настоящето решение.

2. Целодневни детски градини и Обединено детско заведение на територията на община Нова Загора от 01.08.2016 г. осъществяват дейността си като детски градини, съгласно приложение 2 към настоящото решение.

3. Промяната да се отрази в регистър БУЛСТАТ.

 

(Решението е прието с: 23 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 183

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Велина Иванова Георгиева от гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

 

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 183

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Велина Иванова Георгиева, в размер на 400 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.          

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 184

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Васил Георгиев Василев от гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 184

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Васил Георгиев Василев, в размер на 400 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.          

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 185

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Елина Веселинова Костадинова от с. Кортен, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт прочете становище на комисията.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 185

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Елина Веселинова Костадинова, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 186

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Кольо Данев Колев от с. Баня, общ.. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 186

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Кольо Данев Колев, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.          

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

(Решението е прието с гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 187

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 155027 в землището на с. Кортен с ЕКАТТЕ 38683, общ. Нова Загора, м. "ОТГОР СЕЛО".

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 187

 

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 155027 в землището на с. Кортен с ЕКАТТЕ 38683, общ. Нова Загора, м. "ОТГОР СЕЛО".

 

(Решението е прието с 24 гласа За и 1 глас Против)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 188

ОТ ПРОТОКОЛ № 11/19.07.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Събина Софкова Атанасова.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 188

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

 

Събина Софкова Атанасова с ЕГН 

 

(Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: