Заседание № 10/23 юни 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 150

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет на Общински съвет Нова Загора за периода 05.11.2015 г. – 31.05.2016 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

150

 

Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 05.11.2015 г. – 31.05.2016 г.

 

(Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 151

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Стоян Пенев – общински съветник внесе Предложение относно проект за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред и ползването на публичната собственост на територията на Община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взе участие и Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 151

 

        Общински съвет Нова Загора отлага разглеждането на Проект за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред и ползването на публичната собственост на територията на Община Нова Загора за следващо заседание на Общинския съвет.

 

(Решението е прието с:15 гласа За, 5 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 152

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2016 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 152

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.111 ал.1 и чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет — Нова Загора изменя т. 8.1. от Решение № 47/28.01.2016 г. така:

„8.1. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер на 3 на сто от начислените средства за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.”.

2. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № I.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

4. Общински съвет - Нова Загора, считано от 01.04.2016 г. утвърждава месечен лимит на разходите за заплати на Център за обществена подкрепа в размер на 6 900 лв.

5. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 153

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Външно ел.захранване" за имот с № 062058, м. "Старите лозя" в землището на с. Пет могили с ЕКАТТЕ 56068, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 153

 

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Външно ел.захранване" за имот с № 062058, м. "Старите лозя" в землището на с. Пет могили с ЕКАТТЕ 56068, общ. Нова Загора,

 

(Решението е прието с 24 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 154

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 046039, м. "АЗМАКА" в землището на с. Любенец с ЕКАТТЕ 44505, общ. Нова Загора с НТП: Временно неизползваема ливада.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 154

 

 

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с № 046039, м. "АЗМАКА" в землището на с. Любенец с ЕКАТТЕ 44505, общ. Нова Загора с НТП: Временно неизползваема ливада.

 

(Решението е прието с: 20 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 155

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ 20 кв.м, находящо се в имот с идентификатор 51809.506.3619 /УПИ I- 3619, кв. 25 по ПУЛ на гр. Нова Загора /в двора на ОУ „Христо Смирненски”/.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 155

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ от 20 кв.м., находящо се в имот с идентификатор 51809.506.3619 /УПИ 1-3619, кв. 25 по ПУП на гр. Нова Загора/, за търговска дейност чрез публичен търг, за срок от 5 години, при спазване на всички разпоредби за здравословно хранене на учениците и разполагане на търговски обекти в близост до действащи училищни сгради.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 156

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Петко Енев” 50, гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие и: Пепа Беева – ПП БСП, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Желязко Милев – ПП ДНБ, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ и след поименно гласуване със: 17 гласа За, 1 глас Против и 6 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 156

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Петко Енев” 50, гр. Нова Загора.

 

             

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 157

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 51809.501.1969 (УПИ IV, кв. 82 по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Никола Андреев” № 1), ведно с находящите се в него сгради.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказаха и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 157

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 36 400,00 (тридесет и шест хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.501.1969 (УПИ IV, кв. 82 по ПУП на гр. Нова Загора, адм. адрес: ул. „Никола Андреев” № 1), ведно с находящите се в него сгради.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За, 2 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 158

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Атанас Стефанов Йорданов, чрез покупко-продажба в УПИIII 199, кв. 13 по ПУП на с. Баня.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 158

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ III i99, кв. 13 по ПУП на с. Баня, представляваща 90/865 ид. ч., на Атанас Стефанов Йорданов.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 600,00 (шестстотин) лв, без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ III 199, кв. 13 по ПУП на с. Баня, представляваща 90/865 ид.ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината ^а сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба със Атанас Стефанов Йорданов.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 159

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ ПИ № 9, масив 701 по плана на новообразуваните имоти, м. Ценино - запад, землище с. Ценино.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 159

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 30 - общински недвижим имот с площ от 621 кв.м, съставляващ ПИ № 9, масив 701 по плана на новообразуваните имоти, м. Ценино - запад, землище с. Ценино, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3651/09.05.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с площ от 621 кв.м, съставляващ ПИ № 9, масив 701 по плана на новообразуваните имоти, м. Ценино - запад, землище с. Ценино.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1050,00 (хиляда и петдесет) лв, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с площ от 621 кв.м, съставляващ ПИ № 9, масив 701 по плана на новообразуваните имоти, м. Ценино - запад, землище с. Ценино.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 160

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Пет могили.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 160

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за ниско напрежение (6 kV), през общински поземлени имоти по КВС на с. Пет могили, както следва:

- ПИ № 000260 - полски път, площ за пр. пр. 1214,85 кв.м, дължина 578,50 м;

- ПИ № 057016 - пасище, мера, площ за пр. пр. 351,75, дължина 167,50 м,

с обща площ за пр. пр. 1566,60 кв.м и обща дължина - 746,00 м, във връзка с реализиране на ПУП - Парцеларен план на обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 062058 по КВС на с. Пет могили”, с възложител „БУЛСАТКОМ” ЕАД.         

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 161

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „До гробището" в землището на с. Сокол, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол).

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 161

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „До гробището", съставляващ имоти №№ 000068 и 000069 по КВС на землището на с. Сокол, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 780/15.05.2002 г., на наемателя на обекта ЕТ „Мирона - Милен Караманов" със седалище гр. Нова Загора, за срока на действие на договор № 471/30.05.2016 г. за отдаване под наем на язовира - до 29.06.2026 г.

 

(Решението е прието с 22 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 162

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване и преиздаване на разрешително № 1/15.10.2012 г. за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Цигански рът" с. Еленово, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 162

 

На основание чл. 79, ал. 3, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1. Да се прекрати действието на разрешително № 1/15.10.2012 г., издадено от Кмета на община Нова Загора, за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Цигански рът" с. Еленово, община Нова Загора, с титуляр „Две могили ентърпрайзис" ЕАД със седалище с. Еленово.

2. Да се преиздаде разрешителното за водовземане от язовир „Цигански рът" с. Еленово, община Нова Загора, с непроменени параметри на водовземане и с нов титуляр: „Две могили ентърпрайзис" ЕООД със седалище с. Еленово.

 

(Решението е прието със: 17 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 163

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Отпускане на персонална пенсия на Анастасия Огнянова Ангелова.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 163

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Анастасия Огнянова Ангелова – ЕГН 

 

(Решението е прието с: 19 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 164

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе предложение за Отпускане на персонална пенсия на Светлин Веселинов Цветлинов.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 164

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Светлин Веселинов Цветлинов с ЕГН 

 

(Решението е прието с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 165

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Щоките" в землището на с. Кортен, община Нова Загора

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 165

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Щ оките", съставляващ имот № 000299 по КВС на землището на с. Кортен, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 291/01.02.2000 г ., на наемателя на обекта ЕТ „Хеликом - Пейчо Пеев" със седалище гр. Сливен, за срока на действие на договор № 810/02.11.2015 г. за отдаване под наем на язовира - до 02.11.2020 г.

 

(Решението е прието с: 19 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 166

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Коста Колев Попов от гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет след поименно гласуване с: 19 гласа За и 3 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 166

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Коста Колев Попов от гр. Нова Загора.

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 167

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Николай Петков Николов от гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 167

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ Николай Петков Николов за лечение на дъщеря му, в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 168

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Господинка Иванова Димова от с. Еленово, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 168

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Господинка Иванова Димова, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 169

ОТ ПРОТОКОЛ № 10/23.06.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Стефка Йорданова Василева от гр. Hoвa Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказа Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет след поименно гласуване с: 19 гласа За и 3 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 169

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Стефка Йорданова Василева от гр. Hoвa Загора.

 

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: