Решение № С3 - 6 - ЕО/2016 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на "МИГ"