Заседание № 9/13 май 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 137

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Нова Загора, свързани с разкопаване на общински терени (улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др.) и Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 137

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора приема изменения на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Нова Загора, свързани с разкопаване на общински терени (улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др.) и Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, както следва:

I. В Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Нова Загора, свързани с разкопаване на общински терени (улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др.) се правят следните изменения:

1. Заглавието на глава втора, раздел първи се променя така: „РАЗКОПАВАНЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - НОВО СТРОИТЕЛСТВО".

2. В чл. 2 се правят следните изменения:

1. ал. 1 се изменя така:

„(1). Разкопаването на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства се извършва въз основа на Разрешение за строеж (разрешение за поставяне на временен преместваем обект). При необходимост се издава и Разрешение за извозване на земна маса и строителни отпадъци."

2. ал. 2 се изменя така:

„(2) Преди започването на разкопаването по ал. 1 заинтересуваните физически или юридически лица уведомяват /Приложение № 1, обр.1/ общинска администрация и представят следните документи:

1. копие от разрешението за строеж, (разрешение за поставяне на временен преместваем обект);

2. копие от одобрения проект част ВиК/Ел;

3. документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта;"

3. ал. 4, ал. 5 и ал. 6 се отменят.

3. В заглавието на глава втора, раздел втори думите „ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА" се заличават.

4. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. ал. 2 се променя така:

„(2) Разкопаването на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства при отстраняване на аварии по мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се извършва въз основа на Уведомление /Приложение № 1, обр.2/, което съдържа и срока за извършване на възстановителните работи (не повече от 6 /шест/ месеца считано от завършване на СМР)."

2. в ал. 3 се правят следните изменения:

1. Изречението преди двоеточието се изменя така:

„Уведомлението следва да е придружено от следните документи:"

2. изречението „Документ за платена такса за издаване на Разрешение за разкопаване, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги." се заличава.

3. ал. 5 се променя така: „(5) Разкопаването не може да започне преди да са изпълнени условията по ал. 2, ал. 3 и ал. 4."

5. В чл. 4 ал. 2 се правят следните изменения: думата „заявление" се заменя с „уведомление".

6. В чл.5, ал. 1 се правят следните изменения: думите „срокове, определени в разрешението за разкопаване" се заменят със „сроковете, посочени в уведомлението". 7

7. В чл.10. се правят следните изменения:

1. в ал. 1 думите „указания в Разрешението за разкопаване" се заменят с „посочения в уведомлението", „/Приложение № 1, обр. 6/" става „/Приложение № 1, обр. 3/".

2. в ал. 4 „/Приложение № 1, обр. 7/" става „/Приложение № 1, обр. 4/".

3. в ал. 5, т. 1 „/Приложение № 1, обр. 7/" става „/Приложение № 1, обр. 4/", в т. 3 думите „Разрешението за разкопаване" се заменят с „уведомлението", а „/Приложение № 1, обр. 6/" става „/Приложение № 1, обр. 3/".

8. § 2. от Преходни и заключителни разпоредби се отменя.

9. Изречението „ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 /към чл. 2, чл. 3 и чл. 10 - образци от №1 до № 7/" придобива следния текст: „ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 /към чл. 2, чл. 3 и чл. 10 - образци от №1 до № 4/"

10. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ce правят следните изменения:

1. Образец № 1 се променя така:

„Образец № 1

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания

 

на основание Чл. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Нова Загора, свързани с разкопаване на общински терени

 

От …………………………………………………………………ЕГН…………………….……....       (име, презиме, фамилия)

в качеството си на…………………………………………………………………………………

                                               (заемана длъжност)

…………………………................................................................................. ЕИК..............................

                                                                (наименование на фирма/дружество)

 

Адрес:………………………………………………………………………………………………….

Телефон за връзка…………………………….

Господин Кмет,

Уведомявам Ви за започване на работите по разкопаване на обект съгласно Разрешение за строеж:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………..……………..

УПИ/ПИ……………………………кв.……… нас. място: гр./с./…………………………….……

С цел……..…………………………………………………………………………….……………...

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:

 • асфалтова настилка – ……………………м2;
 • тротоарна настилка – ……………………м2;
 • паважна настилка – ……………………...м2;
 • зелени площи – …………………………..м2.
 • бетонов бордюр - ………………………...м'

Общ размер на депозита……………………………….

Изкопните работи ще се извършат от ………………….г. - до …………………г.

Настилката ще се възстанови до …………………….г. (Срокът за възстановяване не може да бъде по-голям от 6 /шест/ месеца считано от завършване на СМР)

Техн. ръководител на обекта:……………………………………………тел…………………

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. копие от разрешението за строеж, (разрешение за поставяне на временен преместваем обект);

2. копие от одобрения проект част ВиК/Ел;

3. документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта;

 

                 

                 Дата:………………….                                                  Заявител: ………………..

            гр. Нова Загора                                                                                                                    /подпис/“

2. Образец № 2 и Образец № 3 се отменят.

3. Образец № 4 става Образец № 2 и се променя така:

„Образец № 2

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за разкопаване при авария

 

на основание Чл. 3 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Нова Загора, свързани с разкопаване на общински терени

 

От:.............................................................................................................................................................

ЕИК/ЕГН:………......................................................................................................................................

Адрес:........................................................................................................................................................

тел:.............................................

Господин Кмет,

Уведомявам Ви за започване на работите по разкопаване с цел отстраняване на авария на обект

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

(Описание на аварията)

Констатирана на …………/20... год. находяща се в гр./с./………………………………..…….

Ул. № …..………………………………………………………………………………………….....

               

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:

 • асфалтова настилка – ……………………м2;
 • тротоарна настилка – ……………………м2;
 • паважна настилка – ……………………...м2;
 • зелени площи – …………………………..м2.
 • бетонов бордюр - ………………………...м'

Общ размер на депозита………………………………..

Изкопните работи ще се извършат от ………………….г. - до …………………г.

Настилката ще се възстанови до …………………….г. (Срокът за възстановяване не може да бъде по-голям от 6 /шест/ месеца считано от завършване на СМР)

Техн. ръководител на обекта:……………………………………………тел…………………

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Ситуация, изработена върху копие от ПУП на разкопавания участък;

2. Схема за временна организация на движението, съгласувана със сектор „Пътна полиция”, когато това е необходимо;

3. Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта.

...................20....год.                                                                             Заявил:/п/..................................

    Нова Загора                                                                                                  /....... ....................................../“

 

4. Образец № 5 се отменя.

5. Образец № 6 става Образец № 3 и се променя така:

„Образец № 3

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

За извършена проверка относно завършване на възстановителни работи

 

 

    Днес …………20….. г., лицата:

1.………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………. 3……………………………………………………………………….. …………

 

във връзка с извършено разкопаване съгласно Уведомление вх. № ………………………

на обект:…………………….…………………………………………………………….…………. ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………………………………..….

находящ се: ……………………………………………………………………………………….…,

 

 

Констатираха:

 

……………………………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………….……………………..

 

               

 

 

               

 

ПОДПИС:

 

1……………..…….

 

2………………..….

 

3……………..…….“

 

6. Образец № 7 става Образец № 4 и се променя така;

„Образец № 4

П Р О Т О К О Л 

За извършена проверка относно състоянието на възстановените настилки

след изтичане на гаранционния срок

 

 

    Днес …………20….. г., лицата:

1.………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………. 3……………………………………………………………………….. …………

 

във връзка с извършено разкопаване съгласно Уведомление вх. № ………………………

на обект:…………………….…………………………………………………………….…………. ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………………………………..….

находящ се: ……………………………………………………………………………………….…,

 

 

Констатираха:

 

……………………………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………….……………………..

 

 

ПОДПИС:

 

1……………..…….

 

2………………..….

 

3……………..…….“

 

11. Приложение, в което са определени цени за определяне на депозита от „ПРИЛОЖЕНИЕ № 1" става „ПРИЛОЖЕНИЕ № 2".

 

II. В Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора се правят следните изменения:

1. В чл. 44, т. 26 се отменя.

           

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 138

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Сергей Радилов – ПП ГЕРБ и Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 138

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Георги Иванов Мангъров – общински съветник за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложеният дневен ред на 20.05.2016 г., както следва:

 • по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“
 • по точка 2 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 3 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 4 от дневния ред да гласува – „ЗА“
 • по точка 5 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка б от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 7 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 8 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 9 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 10 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 11 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 12 от дневния ред да гласува - „ЗА“

 

  (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се )

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 139

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Упълномощаване на представител в Общото събрание на  "В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението са изказаха: Цветана Димитрова – ПП ГЕРБ и Ирина Аврамова – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 139

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора избира Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на "В и К-Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 19.05.2016 г. от 13:00 часа в гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на общото събрание, както следва:

- по точка 1 от дневния ред    да       гласува        - „ЗА“ .

- по точка 2 от дневния ред    да       гласува        - „ЗА“ .

- по точка 3 от дневния ред    да       гласува по преценка спрямо направеното предложение.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 140

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на одобрено заявление и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 140

 

На основание чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора утвърждава одобрения кандидат по заявление и определя размера на отпусната сума, както следва:

1. Заявление вх. № 92-00-537/10.03.16г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.        

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 141

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Андония Спасова – Председател на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания внесе Предложение за награждаване с медал „Д. П. Сивков“.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 141

 

            Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 7 от Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, присъжда медал „Д. П. Сивков“, по случай 24 май - Ден на славянската писменост и култура и за съществен принос в развитието на образованието и науката на Целодневна детска градина № 1 „Слънчице“ по повод 70 – годишнината на детската градина.

 

         (Решението е прието с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 142

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 142

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора учредява безвъзмездно право на ползване за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Областна служба „Изпълнение на наказанията” Сливен, звено Нова Загора към Министерството на правосъдието, помещения общинска собственост находящи се в УПИ IX-KOO, кв. 60 по ПУП на гр. Нова Загора, с административен адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 48 А, гр. Нова Загора ./бивша сграда СМК/ - етаж III (трети) помещение № 8 с площ 18.00 кв.м. и помещение № 11 с площ от 9.50 кв.м. за срок от 10 (десет) години.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за безвъзмездно право на ползване на горецитираните помещения частна общинска собственост с Министерство на правосъдието.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 143

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пансия на Ленка Иванова Михайлова.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 143

 

            Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Ленка Иванова Михайлова - ЕГН 4905204537.

 

(Решението е прието с 25 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 144

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности“ и Списъка за капиталови разходи за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Денчо Денчев – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА и Ирина Аврамова – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 144

 

            На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 .ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджет „местни дейности” на община Нова Загора за 2016 г„ както следва:

 

Разпоредители/дейности

Параграф

Увеличение

Намаление

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

1

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

 

 

1030

5100

 

 

80 000

 

80 000

 

2. Общински съвет — Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2016 г., с обект „Реконструкция на ПИ 51809.504.4830- второстепенна улица от о.т. 605 до о.т. 342а гр.Нова Загора”, функция 6, дейност 606, §51-00 с източник на финансиране „собствени средства” на стойност 80 000 лв.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджет „местни дейности” и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2016 г.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Против)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 145

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие – Нова Загора“ ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

По предложението се изказа Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 145

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора избира Венелина Влъчкова Беляшка – общински съветник за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие – Нова Загора” ООД.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 146

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно съгласие за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на Стратегия за местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група - Нова Загора” по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 146

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие при одобрение на Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група - Нова Загора” от Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, Община Нова Загора да осигури 4 % от финансовия ресурс за управление.

           

            (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 147

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Рада Радева Мирчева от с. Брястово, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 147

 

            Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Рада Радева Мирчева, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“ § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 148

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Божидар Стоянов Николов от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 148

 

            Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Божидар Стоянов Николов, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“ § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 149

ОТ ПРОТОКОЛ № 9/13.05.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Алеко Славчев Константинов от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 149

           

            Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Алеко Славчев Константинов, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“ § 42 -14.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: