Заседание № 8/19 април 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 106

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Венелина Беляшка – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 106

 

           

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора приема допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора (приета с Решение № 1175/20.06.2014 г. на Общински съвет - Нова Загора), както следва:

В чл. 33 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора се създава нова алинея 8 със следното съдържание:

„(8) Пунктовете за приемане на рециклируеми отпадъци, намиращи се на територията на община Нова Загора, на всеки три месеца задължително представят в Община Нова Загора отчети за събраните количества - хартия, картон, пластмаса, метал и др. от територията на общината."

           

 

(Решението е прието с: 23 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 107

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците до 2020 година.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Пепа Беева – ПП БСП и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 107

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Нова Загора приема Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на община Нова Загора.

 

(Решението е прието с: 25 гласа За и 2 гласа Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 108

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. в Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 108

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 година в Община Нова Загора.

2. Задължава Кмета на Община Нова Загора да изпълни поетите договорености и ангажименти, предвидени в програмата, съобразно утвърдения бюджет за календарната година.

 

(Решението е прието с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 109

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане отчета за дейността на „Общински пазари – НЗ“ ЕООД, гр. Нова Загора за 2015 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становищата е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 109

 

            1. Общински съвет - Нова Загора приема Отчета за дейността на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора за 2015 г.

2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството - Славчо Иванов Славов за дейността му през 2015 г.

3. Печалбата, реализирана от „Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора през 2015 г., в размер на 4603.84 лв. да се остави на разположение на дружеството, във фонд „Резервен" за подобряване на инфраструктурата в района на Общински пазар Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора избира за експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2016 г. на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора -„ОДИТ БУРГАС 99" ЕООД.-Диана Иванова.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 110

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора за 2015 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Сергей Радилов – ПП ГЕРБ и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 110

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема Отчета за дейността на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора за 2015 г.

2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност- управителя на дружеството за дейността му през 2015 г.

3. Загубата за 2015 г. в размер на 113 294.35 лв. да бъде отнесена в натрупана загуба от минали години.

4. Общински съвет - Нова Загора избира одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. Стефан Янков Петров.

 

            (Решенията по т. т. 1, 2, 3 и 4 са приети след поименно гласуване с: 25 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

5. Общински съвет Нова Загора възлага на управителя на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, в срок до 31 май 2016 г. да представи в Общински съвет План за оздравяване на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора във връзка с регистрираната загуба и натрупаната такава през годините.

 

(Решението по т. 5 е прието с: 28 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 111

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 111

 

На основание чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора утвърждава одобрените кандидати по заявления и определя размера на отпусната сума, както следва:

1. Заявление вх. № 94-00-1975/07.03.16 г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

2. Заявление вх. № 94-00-2272/14.03.16 г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

3. Заявление вх. № 94-00-2406/17.03.16 г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

4. Заявление вх. № 94-00-2462/18.03.16 г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

5. Заявление вх. № 94-00-2483/21.03.16 г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

           

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 112

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за първото тримесечие на 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 112

 

            На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната Общински съвет Нова Загора одобрява разходите за командировки на кмета на общината за първото тримесечие на 2016 г., съгласно приложената справка.       

 

(Решението е прието с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 113

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Нова Загора за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора и Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 113

 

            На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67/2010 г., чл. 19, т. 6 и чл. 26. т.2 от Вътрешните правила за работната заплата на общинска администрация в община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора - определя допълнително възнаграждение за постигната резултати на кмета на общината за 2016 г. в размер на една брутна работна заплата.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 114

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за 2016 г, на заместник-кметовете на общината и кметовете на кметства.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 114

 

            На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67/2010 г., чл. 19 т. 6 и чл. 26 т. 1 от Вътрешните правила за работна заплата на общинската администрация в Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати за 2016 г. на заместник-кметовете на общината и кметовете на кметства в размер на една брутна работна заплата.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 115

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за възстановяване на средства от РИОСВ от отчисленията определени с Наредба № 7/2013 г. и чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 115

 

1. Общински съвет Нова Загора упълномощава кмета на община Нова Загора на основание чл.25 от Наредба № 7/2013, да отправи искане до РИОСВ гр. Стара Загора за възстановяване на сумата от 75 781,22 лв. в т.ч. 12 630,20 лв. начислено ДДС по чл. 163 а от ЗДДС, по банковата сметка на община Нова Загора

BG11BUIN79033155777703 ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

2. Възстановените средства да се използват за покриване на месечните плащания по договора за сепариране.

3. Общински съвет Нова Загора задължава кмета на община Нова Загора при постъпване на средства да извърши необходимите корекции в бюджет „Местни дейности“.

           

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 116

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности“, бюджет „държавни дейности, дофинансирани с местни приходи” и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 116

 

            На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2. ал.З от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

  1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по разходната част на бюджет „местни дейности” и бюджет „държавни дейности, дофинансирани с местни приходи” на Община Нова Загора, както следва:

 

Разпоредители/дейности

Параграф

Увеличение

намаление

 

РАЗХОДИ

 

 

 

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

Бюджет „държавни дейности, дофинансирани с местни приходи“

 

 

 

 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

 

 

1

Дейност „Центрове за обществена подкрепа“

1015

5201

1510

 

1510

 

Бюджет „местни дейности“

 

 

 

 

Общи държавни служби

 

 

 

1

Дейност „Общинска администрация“

1015

5201

 

2500

2500

 

Жилищно строителство, БКС и РР

 

 

 

2

Осветление на улици и площади

1020

5100

 

26700

26700

 

2. Общински съвет - Нова Загора одобрява промени в Списъка за капиталови разходи на община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 117

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г, и отдаване под наем на язовир „Горния" в землището на с. Сокол, за който е съставен АОС № 776/14.05.2002 г.

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 117

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет - Нова Загора допълва Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - имоти, които Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, както следва:

 

Точка            Описание на имота           

117                 Язовир „Горния" с площ 21,983 дка, имоти №№ 000056 и 000057 по КВС на землището на с. Сокол с ЕКАТТЕ 67831, АОС № 776/14.05.2002 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на язовир „Горния", за който е съставен АОС № 776/14.05.2002 г.

3. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира, и да сключи договор със спечелилия участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 118

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - помещения с обща площ 66,00 кв.м, находящи се в южната част на сграда „Културен дом” с идентификатор 51809.504.2002.3.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 118

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещения с обща площ 66,00 кв.м, находящи се в южната част на сграда „Културен дом” с идентификатор 51809.504.2002.3 (УПИ VII, кв. 98 по ПУП на гр. Нова Загора), за радио-телевизионна дейност, чрез публичен търг за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 119

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем, чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска собственост - помещение в сграда „Здравен пункт”, УПИ VII, кв. 22 по ПУП на с. Богданово.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 119

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 115 - помещение с площ от 14 кв.м, находящо се в сграда „Здравен пункт”, УПИ VII, кв. 22 по ПУП на с. Богданово, АОС № 565/07.09.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 14 кв.м, находящо се в сграда „Здравен пункт”, УПИ VII, кв. 22 по ПУП на с. Богданово, за офис, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 120

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем, чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска собственост - помещение, находящо се на I етаж в западната част на сграда „Кметство’', пл. № 29, кв. 12 по ПУП на с. Омарчево.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 120

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 116 - помещение с площ от 20 кв.м, находящо се на I етаж в западната част на сграда „Кметство”, пл. № 29 в кв. 12 по ПУП на с. Омарчево, АОС № 561/30.08.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 20 кв.м, находящо се на I етаж в западната част на сграда „Кметство”, пл. № 29 в кв. 12 по ПУП на с. Омарчево, за офис, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

           

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 121

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем, чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска собственост - помещение (бар-кафе), находящо се в административна сграда на Община Нова Загора с идентификатор 51809.504.7217.4 (УПИ I, кв. 138 по ПУЛ на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. 24 май № 1.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 121

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал.1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение (бар-кафе) с площ 55 кв. м, находящо се на първи етаж в административна сграда на Община Нова Загора с идентификатор 51809.504.7217.4, за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 122

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продължаване срока на действие на разрешително № 31420017/03.05.2010 г. за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Кара дере" в землището на с. Еленово, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 1058/06.08.2004 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 122

 

            На основание чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а" и чл. 78, ал. 2 от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да продължи с 5 години срока на действие на разрешително № 31420017/03.05.2010 г. с титуляр „Проект" ЕООД със седалище с. Еленово, издадено от Басейнова дирекция ИБР с център Пловдив, за водовземане от повърхностен воден обект - язовир „Кара дере" в землището на с. Еленово, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 1058/06.08.2004 г.

 

(Решението е прието с: 20 гласа За, 3 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 123

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване, преиздаване и изменение на на разрешително N? 30/18.12.2013 г. за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 123

 

            На основание чл. 79, ал. 3, чл. 72, ал. 1, т. 2, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1. Прекратява действието на разрешително № 30/18.12,2013 г., издадено от Кмета на община Нова Загора, за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня, община Нова Загора, с титуляр „МТ Уотърс" ЕООД гр. София.

2. Преиздава разрешителното за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня, община Нова Загора, с непроменени параметри на водовземане и с нов титуляр ЕТ „Кирил Шилев 1985" със седалище гр. София.

3. Изменя разрешителното за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня, община Нова Загора, с титуляр ЕТ „Кирил Шилев 1985", като в частта „Цел на използването" вместо „лечебни цели" следва да се впише „за отопление", при сезонно разпределение на водното количество - през месеците март, април, май, септември, октомври и ноември, общо 183 дни годишно.

 

(Решението е прието с: 19 гласа За, 4 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 124

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - МИКРОЯЗОВИР в землището на с. Съдийско поле, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взе участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 124

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - МИКРОЯЗОВИР, съставляващ имот № 000768 по КВС на землището на с. Съдийско поле, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 932/04.12.2003 г., на наемателя на обекта ЕТ „Илия Илиев - Сведи" със седалище гр. Раднево, за срока на действие на договор № ОС-08-175/01.04.2014 г. за отдаване под наем на язовира - до 01.04.2024 г.

           

(Решението е прието с: 22 гласа За, 1 глас против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 125

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания - за обект „Водопровод за питейна вода и Електропровод 20 kV” за ПИ 018043 в местност Кариерата в землището на с. Асеновец, община Нова Загора, обл. Сливен.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 125

 

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания - за обект „Водопровод за питейна вода и Електропровод 20 kV” за ПИ 018043 в местност Кариерата в землището на с. Асеновец, община Нова Загора, обл. Сливен.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 126

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Стефка Симеонова Симеонова.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 126

 

            Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Стефка Симеонова Симеонова - ЕГН 

 

(Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 127

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 127

 

            На основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство, Общински съвет Нова Загора приема Правилник за устройството и дейността на Исторически музей гр. Нова Загора.

 

(Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 128

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно докладите на председателите на читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите за 2015 г. и изразходваните от бюджета средства.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Андония Спасова – ПП ГЕРБ, след което Общински съвет Нова Загора прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 128

 

            Общински съвет - Нова Загора приема представените доклади на председателите на читалища в Община Нова Загора за осъществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства по програмите им за 2015 година.

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 129

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 062058, в землището на с. Пет могили с ЕКАТТЕ 56068, общ. Нова Загора м. "СТАРИТЕ ЛОЗЯ" с НТП - нива.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 129

 

            На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 062058, в землището на с. Пет могили с ЕКАТТЕ 56068, общ. Нова Загора м. "СТАРИТЕ ЛОЗЯ" с НТП - нива.

 

(Решението е прието с 27 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 130

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 000182 и ПИ 000184, м. "-----" в землището на с. Съдиево с ЕКАТТЕ 70487, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взе участие и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет с: 2 гласа За, 8 гласа Против и 15 гласа Въздържали се прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 130

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за Изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 000182 и ПИ 000184, м. "-----" в землището на с. Съдиево с ЕКАТТЕ 70487, общ. Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 131

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Дядо Петрова чешма", съставляващ имот № 000178 по КВС на землището на с. Радецки, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

131

 

            На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Дядо Петрова чешма", съставляващ имот № 000178 по КВС на землището на с. Радецки, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 282/14.01.2000 г., на наемателя на обекта „Чакмак Тоди" ЕООД със седалище с. Караново, община Нова Загора, за срока на действие на договор № 342/07.03.2016 г. за отдаване под наем на язовира - до 07.03.2026 г.

 

(Решението е прието с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 132

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Маджара" (голям), съставляващ имот № 000108 по КВС на землището на с. Пет могили, община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 132

 

            На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Маджара" (голям), съставляващ имот № 000108 по КВС на землището на с. Пет могили, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 278/14.01.2000 г., на наемателя на обекта „Димо и Галин Димови" ООД гр. Нова Загора, за срока на действие на договор № 7/05.01.2016 г. за отдаване под наем на язовира - до 05.01.2026 г.

 

(Решението е прието с 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 133

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Ирина Данева Колева от с. Брястово, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 133

 

            Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Ирина Данева Колева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 134

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Господин Василев Господинов от гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 134

 

            Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Господин Василев Господинов, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 135

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Колев Георгиев от с. Любенец, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 135

 

            Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Георги Колев Георгиев , в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 136

ОТ ПРОТОКОЛ № 8/19.04.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Атанаска Илчева Георгиева от с. Любенец, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 136

           

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Атанаска Илчева Георгиева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: