Заседание № 7/24 март 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 75

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020), Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) за 2016 година и Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) за 2017 година.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 75

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 36 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 -2020).

2. Приема Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) за 2016 година.

3. Приема Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Нова Загора (2016 - 2020) за 2017 година.

 

(Решението е прието с: 28 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 76

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Нова Загора за 2015 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища      на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 76

 

Общинският съвет - Нова Загора приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Нова Загора за 2015 г.

 

(Решението е прието с: 27 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 77

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2017-2019 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища      на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 77

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № 56 от 28.01.2016 г. на МС за бюджетната процедура за 2017 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ №1/10.02.2016 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2017-2019 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложения № 6а; 66; 6в и 8.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за периода 2017-2018 г. на община Нова Загора, съгласно Приложение № 9.

3. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно Приложения № 6а; 6б; 6в и 10 а.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За,  1 глас Против и 2  гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 78

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие:

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 78

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Георги Иванов Мангъров за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложеният дневен ред на 01.06.2015 г., както следва:

  • по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“
  • по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1  глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 79

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от

нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2015 г.-31.12.2015 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Цветана Димитрова – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Константин Тачев – ПП ГЕРБ и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 79

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 а от ЗОС, чл. 4 б, ал. 6 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 5 гласа Против и  1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 80

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчета за изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за 2015 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища      на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 80

 

1. Общински съвет Нова Загора- Приема актуализираното разпределение на променените бюджети съгласно Приложение 1 и 2.

2.Общински съвет - Нова Загора приема уточнения годишен план на бюджета на Община Нова Загора за 2015 по прихода и разхода по функции и дейности както следва:

ПЛАН:

2.1По прихода - 26 807 249 лв.

/ Разпределени по параграфи съгласно Приложение №№ 3 и 4.

2.2По разхода - 26 807 249 лв.

/ Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 3 и 4.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

3.Общински съвет - Нова Загора приема отчета за изпълнението на бюджета за 2015 год. на община Нова Загора.

3.1. По прихода - 22 699 842 лв.

/Разпределени по параграфи съгласно Приложение №№ 3 и 4.

3.2. По разхода - 22 699 842 лв.

/Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 3 и 4.

4.Общински съвет - Нова Загора приема окончателния списък и отчета за изпълнение на капиталовите разходи на общината за 2015 год./Приложение № 5/

5.Общински съвет - Нова Загора приема окончателния годишен план и отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2015 год. на община Нова Загора /Приложение № 6/

6. Общински съвет - Нова Загора приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Нова Загора /Приложение № 7/

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За, 2 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 81

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „държавни дейности, дофинансирани с местни приходи”, бюджет „местни дейности” и Списъка за капиталови разходи за 2016 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища      на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Желязко Милев – ПП ДНБ и Ирина Аврамова – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 81

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА. чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджета на община Нова Загора за 2016 г., както следва:

Разпоредители/дейности

Параграф

Увеличение

Намаление

 

Исторически музей гр. Нова Загора

 

 

 

 

Бюджет „държавни дейности, дофинансирани с местни приходи“

 

 

 

1

Дейност „Музей и художествени галерии с регионален характер“

1030

5205

 

2578

2578

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

Бюджет „местни дейности“

 

 

 

1

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

1030

5100

 

4000

4000

2

Осветление на улици и площади

1020

5100

 

22000

22000

 

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2016 г. със следните обекти:

• обект „Закупуване на метална каса на Исторически музей гр.Нова Загора”, функция 7, дейност 739, § 52-05 с източник на финансиране „собствени средства” на стойност 2 578 лв.;

• Обект „Реконструкция на ПИ 51809.504.4830 - второстепенна улица от о.т. 605 до о.т. 342а гр.Нова Загора”, функция 6, дейност 606, §51-00 с източник на финансиране „собствени средства” на стойност 4000 лв.

• Обект „Основен ремонт на улично осветление на ул. „Васил Левски” от ул. „Димитър Благоев” до ул. „Градинска” гр.Нова Загора функция 6. дейност 604, §51- 00 с източник на финансиране „собствени средства" на стойност 22 000 лв.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2016 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 82

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)  

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 82

 

1. Общински съвет Нова Загора определя Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ в следния състав:

Председател: Тони Христова Димитрова - директор на дирекция „РРСП“

Секретар: Иванка Колева Андреева - ст.експерт в отдел „ОСТТ“

Членове: 1. Сергей Иванович Дериволков - н-к отдел „Правен“

2. Жана Петрова Николова - ст.експерт в отдел „ОСТТ“

3. Радостин Симеонов Христов — представител на жилищноспестовните вложители.

4. Евгени Василев Йорданов - представител на жилищноспестовните вложители

5. Венелина Вълчкова Беляшка - общински съветник

2. Общински съвет Нова Загора предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд да утвърди предложения състав на Местната,комисия.

 

(Решението е прието с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 83

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект – микроязовир в землището на с. Съдийско поле, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие:  Бояна Гидикова – Председател на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология, Димитър Бънов – ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Желязко Милев ПП ДНБ и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 83

 

            Общински съвет Нова Загора връща Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект – микроязовир в землището на с. Съдийско поле, община Нова Загора за доработване. Кметът на Община Нова Загора да издаде заповед за съставяне на комисия от представители на институции, компетентни по въпроса, след което да внесе предложението в заседание на Общинския съвет.

 

(Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 84

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Кара дере", съставляващ имоти №№ 000027 и 000028 по КВС на землището на с. Еленово, община Нова Загора

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 84

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, 6. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Кара дере", съставляващ имоти №№ 000027 и 000028 по КВС на землището на с. Еленово, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 1058/06,08.2004 г., на наемателя на обекта „Нови лозя - Еленово" ЕООД с. Еленово, за срока на действие на договор № 32/08.01.2016 г. за отдаване под наем на язовира - до 08.01.2026 г.

(Решението е прието с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 85

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - водоем „Аврен дере", съставляващ имот № 000204 по КВС на землището на с, Радецки, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 85

 

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - водоем „Аврен дере", съставляващ имот № 000204 по КВС на землището на с. Радецки, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 1661/19.10.2006 г., на наемателя на обекта ЕТ „Станка Испирова" гр. Нова Загора, за срока на действие на договор № 21/06.01.2016 г. за отдаване под наем на язовира - до 06.01.2026 г.

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 86

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване, преиздаване и изменение на на разрешително № 30/18.12.2013 г. за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня, община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

В станалите разисквания взеха участие: Желязко Милев – ПП ДНБ, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Крум Ангелов – ПП НП, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Денчо Денчев – ПП ГЕРБ и Константин Тачев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 86

 

            Общински съвет Нова Загора връща за доработване Предложение за Прекратяване, преиздаване и изменение на разрешително № 30/18.12.2013 г. за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня, община Нова Загора.

 

(Решението е прието с 21 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 87

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Петър Тончев Атанасов, чрез доброволна делба на ПИ № 000273 no КВС на с. Крива круша.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 87

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ и въз основа на приложени скици-проект на ОС „Земеделие” - Нова Загора с номера Ф00719/27.01.2016 г., Ф00720/27.01.2016 г. и Ф00721/27.01.2016 г., неразделна част от настоящото Решение, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Нона Загора и Петър Тончев Атанасов, чрез доброволна делба, без да се дължи уравняване на дяловете на съделителите, като от ПИ № 000273 по КВС на с. Крива круша с площ 3,760 дка, се образуват 2 нови поземлени имота, обособени по следния начин:

- Община Нова Загора, собственик на 1760 ид.ч. от ПИ № 000273 по КВС на с. Крива круша, данъчна оценка 90,80 лв., съгласно удостоверение № ДО001201/01.03.2016 г. на отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, акт за частна общинска собственост № 3529/01.03.2016 г., получава в дял ПИ № 000274 по КВС на с. Крива круша, с площ 1,760 дка и НТП „НМ извън регулация” (скица-проект № Ф00720/27.01.2016 г.);

- Петър Тончев Атанасов, собственик на 2000 ид.ч. от ПИ № 000273 по КВС на с. Крива круша, данъчна оценка 4890,50 лв., съгласно удостоверение № Д0000689/08.02.2016 г. на отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, Нотариални актове, вписани в Служба по вписванията гр. Нова Загора с вх. per. № 4440 от 02.12.2015 г., акт № 73, том XV, дело 2496/2015 г. и вх. per. № 4441 от 02.12.2015 г„ акт Хе 74, том XV, дело 2497/2015 г., получава в дял ПИ № 000277 по КВС на с. Крива круша, с площ 2,000 дка и НТП „НМ извън регулация”, ведно с находящите се в него сгради (скица-проект № Ф00721/27.01.2016 г.).

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор с Петър Тончев Атанасов за прекратяване на съсобствеността чрез доброволна делба на ПИ № 000273 по КВС на с. Крива круша.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 88

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с, Радецки, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 88

 

1 .На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изменя т. 3 от Решение № 1312/26.11.2014г., както следва: Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти, находящи се в землището на с. Радецки, както следва:

  • ПИ 000076 - полски път, площ за пр. пр. 0,027 дка;
  • ПИ 000092 - полски път, площ за пр. пр. 0,235 дка;
  • ПИ 000101 - пасище, мера, площ за пр. пр. 0,565 дка ;

с обща засегната площ за право на прокарване 0,827 дка,

във връзка с реализиране на ПУП - Парцеларен план за обект “Водопровод за захранване на ПИ 027039, м. „Селската река“, землище с. Радецки, общ. Нова Загора”, с възложител „АТА 61” ЕООД.

2.На основание чл. 21, ал, 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изменя т. 4 от Решение № 1312/26.11.2014г., както следва: Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземен кабел 20 kV през общински поземлени имоти, находящи се в землището на с. Радецки, както следва:

  • ПИ 000092 - полски път, площ за пр, пр. 0,126 дка;
  • ПИ 000101 - пасище, мера, площ за пр. пр. 0,241 дка;

с обща засегната площ за право на прокарване 0,367 дка,

във връзка с реализиране на ПУП - Парцеларен план „Подземен кабел 20 kV за захранване на БКПТ в ПИ 027039, м. „Селската река”, землище с. Радецки, общ. Нова Загора”, с възложител „АТА 61”^.ЕООД.

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа Зали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 89

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост № 014030, с. Караново.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 89

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 014030 и площ 8,053 дка., начин на трайно ползване „нива”, V кат., м. „Кайрака”, с. Караново.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 7 570,00 (седем хиляди петстотин и седемдесет) лв, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 014030 и площ 8,053 дка., начин на трайно ползване „нива”, V кат., м. „Кайрака”, с. Караново.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 90

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост № 000323, с. Млекарево

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 90

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 29 - ПИ № 000323 с площ 7,955 дка и НТП „др. селищна територия”, с. Млекарево. АОС № 3527/17.02.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 000323 и площ 7,955 дка., начин на трайно ползване „др. селищна територия”, с. Млекарево.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 6 500,00 (шест хиляди и петстотин) лв, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 000323 и площ 7,955 дка., начин на трайно ползване „др. селищна територия”, с. Млекарево.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор участник.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 1 глас Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 91

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот – частна общинска собственост № 101003, с. Омарчево.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Желязко Милев – ПП ДНБ, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 91

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 27 - ПИ № 101003 с площ 1,001 дка и НТП „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, с. Омарчево. АОС № 484/25.07.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 101003 и площ 1,001 дка., начин на трайно ползване „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, с. Омарчево.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 000,00 (хиляда) лв, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 101003 и площ 1,001 дка., начин на трайно ползване „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, с. Омарчево.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 92

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост № 122047, с. Омарчево.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 92

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 28 - ПИ № 122047 с площ 1,661 дка и НТП „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, с. Омарчево. АОС № 487/25.07.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 122047 и площ 1,661 дка., начин на трайно ползване „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, с. Омарчево.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 640,00 (хиляда шестстотин и четиридесет) лв., за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 122047 и площ 1,661 дка., начин на трайно ползване „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, с. Омарчево.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване със: 17 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 93

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост № 101105, с. Омарчево.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 93

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 101105 и площ 1,857 дка., начин на трайно ползване „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, с. Омарчево.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 820,00 (хиляда осемстотин и двадесет) лв, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 101105 и площ 1,857 дка., начин на трайно ползване „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, с. Омарчево.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и

проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 0 гласа Против и 3  гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 94

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост № 119028, с. Омарчево.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 94

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 119028 и площ 1,227 дка., начин на трайно ползване „лозе”, V кат., м. „Кучева могила”, с. Омарчево.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 300,00 (хиляда и триста) лв., за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 119028 и площ 1,227 дка., начин на трайно ползване „лозе”, V кат., м. „Кучева могила”, с. Омарчево.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 0 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 95

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост № 122036, с. Омарчево.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)         Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 95

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 122036 и площ 1,300 дка., начин на трайно ползване „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, е. Омарчево.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет — Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 280,00 (хиляда двеста и осемдесет) лв, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 122036 и площ 1,300 дка., начин на трайно ползване „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, с. Омарчево.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелили^ търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 96

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост № 122024, с. Омарчево.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 96

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 122024 и площ 1,156 дка., начин на трайно ползване „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, с. Омарчево.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1 130,00 (хиляда сто и тридесет) лв, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост с № 122024 и площ 1,156 дка., начин на трайно ползване „овощна градина”, VIII кат., м. „Пели дере”, с. Омарчево.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 15 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 97

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за предприемане на действия по изместване на съботния пазар.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Желязко Милев – ПП ДНБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 97

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора дава съгласие за изместване на съботния пазар и упълномощава Кмета на Община Нова Загора да започне действия по изместването му.

.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 2 гласа)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 98

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 51809.504.2937 (УПИ Х-2937, кв. 153 по ПУП на гр. Нова Загора - бивш МУЦ), ведно с находящите се в него сгради.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология, Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 98

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРГ1УРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 39 500,00 (тридесет и девет хиляди и петстотин) лв, без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.2937 (УПИ Х-2937, кв. 153 по ПУП на гр. Нова Загора), ведно с находящите се в него сгради.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 99

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Стойчо Иванов Стойчев.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие:

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 99

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стойчо Иванов Стойчев, гр. Нова Загора в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 100

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 000182 и ПИ 000184, м. "......" в землището на с. Съдиево с ЕКАТТЕ 70487, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)          

            По предложението се изказа Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 100

 

            Общински съвет Нова Загора връща за доразглеждане Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 000182 и ПИ 000184, м. "......" в землището на с. Съдиево с ЕКАТТЕ 70487, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието с: 21 гласа За и 1  глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 101

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за даване на разрешение от Общински съвет Нова Загора на „В и К - Сливен" ООД за обезпечаване на всички задължения, съгласно чл. 10.10 от сключения на 26.02.2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по ВиК-Сливен, за възлагане на дейностите по чл. 198о, ал.1 от ЗВ, чрез предоставяне на безусловна банкова гаранция в полза на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен" ООД.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.      (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 101

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 139, ал. 2 от ТЗ и чл. 19, ал. 4 от Дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД - гр. Сливен, Общински съвет Нова Загора:

1. Дава съгласие управителя на „ВиК - Сливен" ООД да сключи договор с Банка ДСК (след проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция), за издаване на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Сливен" ООД, при следните условия;

1.1. Безусловната и неотменима банкова гаранция да послужи за обезпечаване на всички задължения, съгласно чл. 10.10 от Договора, сключен на 26.02.2016 г.;

1.2. Безусловната и неотменима банкова гаранция да е със срок на валидност 5 години;

1.3. За обезпечение на банковата гаранция да бъде открита депозитна сметка на „ВиК - Сливен" ООД със сумата 10 425 лева в Банка ДСК.

Решението се взема на основание чл. 60, ал. 1 от АПК с допускане на предварително изпълнение.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 102

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Приемане на годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Нова Загора 2014-2020 г. за 2015 г.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 102

 

            На основание чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 г. на Общински план за развитие на Община Нова Загора 2014 – 2020 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 2  гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 103

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Борисова Иванова от с. Съдиево, общ. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 103

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Янка Борисова Иванова от с. Съдиево, общ. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет. Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: гласа За,  гласа Против и  гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 104

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Славова Ходжева от гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 104

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Иванка Славова Ходжева от гр. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет. Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 105

ОТ ПРОТОКОЛ № 7/24.03.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Цветанка Антонова Станева от гр. Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 105

 

            Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Цветанка Антонова Станева от гр. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет. Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: