Заповед № РД-29-187/01.03.2024г. за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ XIV -324, кв. 34 по ПУП на с. Любенец, община Нова Загора