Заповед № РД-29-141/19.02.2024г. за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ X -89 и XI-89, кв. 19,по ПУП на с. Кoньово, община Нова Загора