Заповед № РД-29-127/12.02.2024г. за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ XII -158 и XIII-158, кв. 21, на с. Караново, община Нова Загора