Съобщение със Заповед № РД-29-128/12.02.2024г. за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ IX-25, кв. 5 на с. Баня, община Нова Загора