Заповед № РД-29-204/07.03.2024г. за обявяване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ II и УПИ III, кв. 34 по ПУП на с. Пет могили, община Нова Загора