Заповед № РД-29-200/06.03.2024 г. за одобрен проект за ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ Х – 2968, кв. 138 по ПУП на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, който е самостоятелна съставна част към комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/