Съобщение за издадено разрешение за строеж № АГ-08-17/06.02.2024 г. на Главния архитект на Община Нова Загора относно изграждане на обект „Гараж № 22“ в УПИ I-КОО, кв. 12 по ПУП/ПИ по КККР/ на гр. Нова Загора