Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ Х-5671 за Районна болница на гр. Нова Загора