Заповед № РД-29-187/01.03.2024 г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ XIV-324, кв. 34 на с. Любенец, общ. Нова Загора