Общински съвет Нова Загора прие Бюджет 2024 на своето поредно заседание

Общински съвет Нова Загора проведе своето шесто заседание на 15.02.2024 г. То беше открито от неговия председател д-р Константин Тачев и в дневния му ред влязоха 32 точки. По първата от тях д-р Тачев предостави думата на кмета на Община Нова Загора Галя Захариева. След проведеното обществено обсъждане на 25 януари и множеството публични срещи за представяне на проекта за Бюджет на Община Нова Загора за 2024 г., тя внесе предложение за приемането му. Темата предизвика засилен интерес, общински съветници отправиха въпроси, изказаха предложения и мнения, на които г-жа Захариева отговорено с подробности и конкретни примери. След продължителното обсъждане местните заседатели се произнесоха утвърдително със своите гласове и Бюджетът на Община Нова Загора за 2024 г. беше приет с мнозинство.
Заседанието продължи с разискването на останалите точки от дневния ред. Общинските съветници постигнаха съгласие по тях и приеха докладите за дейността и състоянието през 2023 г. на „Общински пазари - НЗ” ЕООД и МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД;  Общинска програма „Подобряване средата на Живот“;  Годишен план и Стратегически план, касаещи дейността на  звено „Вътрешен одит“ през 2024 г.; отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Нова Загора за 2023 г., както и др. решения, свързани с дейността на общинска администрация.