Община Нова Загора успешно приключва дейностите по изпълнението на проект "Нови възможности за грижа"

                               
Община Нова Загора успешно приключва изпълнението на проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 "Нови алтернативи", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Проектът бе насочен към осигуряване на индивидуални грижи на потребителите на социалната услуга „Личен асистент“, съгласно оценените им специфични потребности - деца с увреждания, възрастни лица с увреждания и самотно живеещи лица, които имат необходимост от грижи в домашна среда.
В изпълнение на партньорското Споразумение, Община Нова Загора в качеството си на партньор, създаде необходимата организация за ефективно управление и успешно реализиране на проекта на общинско ниво, чрез планиране, контролиране, координиране и отчитане пред Агенцията за социално подпомагане за съответните дейности и извършени разходи.
Социалната услуга стартира на 11.05.2015 г., като 40 лица бяха наети за лични асистенти, с цел осигуряване обгрижването на 43 потребители, от които 14 деца с увреждания.
В хода на реализирането на проекта от социалната услуга „Личен асистент” успяха да се възползват общо  55 потребители, от тях 14 деца, обслужени от 52 лични асистенти.
Услугата „Личен асистент” бе предоставяна в дома на потребителите, на територията на град Нова Загора и 18 населени места от общината до 29.02.2016 г. включително.
Заетостта на наетите лични асистенти бе 9,5 месеца, като през този период те преминаха 2 обучения /едно въвеждащо и едно поддържащо/, както и една супервизия.
С цел повишаване качеството на предоставяната услуга, в изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 по Проекта, от 08.02.2016 г. до 29.02.2016 г., Община Нова Загора назначи един медицински специалист, който предостави почасови медицински и здравни дейности на 17 потребители.
Екипът за организация и управление на проекта на местно ниво благодари за оказаното доверие от ръководството на община Нова Загора, както и на всички обхванати по проекта потребители и лични асистенти за коректното професионално и чисто човешко отношение.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Нова Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане.”