Проект BG05SFPR002-2.003-0135-C01 „Бъдеще за децата на Нова Загора“ бе представен пред медицинските специалисти от училищата и детските градини в общината


На 08.11.2023 г. екипът по ранна детска интервенция и здравният медиатор, реализиращи дейностите по проект BG05SFPR002-2.003-0135-C01 „Бъдеще за децата на Нова Загора“,  се срещнаха с медицинските специалисти от детските градини и училища на територията на общината.
Екипът по проекта представи пред присъстващите дейностите, които изпълняват - предоставяне на услуги за ранно детско развитие и семейно-ориентирана ранна детска интервенция, идентифициране на деца с увреждания и затруднения в развитието и промотиране на услугата в общността, мерки за превенция, профилактика и информираност в ромската общност, съсредоточена в малките населени места от общината.
Акцент бе поставен върху подобряване на информираността и здравната култура сред родителите на деца в ранна възраст от ромската общност в общината, особено по отношение на здравната профилактика и превенция, достъпа до здравни грижи и услуги, и важността на ранното детско развитие и ранното идентифициране и адресиране на затрудненията.
Срещата приключи с размяна на контакти и с поет ангажимент за по-нататъшно сътрудничество и взаимодействие между специалистите.

Проект BG05SFPR002-2.003-0135 „Бъдеще за децата на Нова Загора”,
Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата”, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.