Продължава приемът на документи за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми

Продължава приемът на документи за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безполодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора, със средства от бюджета на Общината. Предвидената финансова помощ от 2000 лв. е за един опит „ин витро” в рамките на текущата година, като не се ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция”, при положение, че не се финансира една и съща процедура.
Неусвоената част от одобрената сума на заявителя, се прехвърля в следващите до две бюджетни години на съответното лице. Важно за кандидатите е да знаят, че според приетия от Общински съвет Правилник за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми  с отпуснатите средства не се финансират започнали процедури и не се възстановяват финансови средства за извършени такива преди одобрението.
Условията и реда за приема на документи, изследванията и процедурите, които се финансират, както и критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, са посочени в информация на сайта на общината. Документите за финансово подпомагане се подават в деловодството на Община Нова Загора до 22.03. 2016г. Допълнителна информация заинтересуваните лица могат да получат и на място в административната сграда на Общината, ул.”24 май” 1, отдел „Правен”.