Обявление: Общински съвет открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд Нова Загора за мандат 2024 - 2028 г.

Р ЕШ Е Н И Е

820

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Нова Загора реши:

I. Общински съвет - Нова Загора открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд - Нова Загора за мандат: 2024 г. - 2028 г. при следните правила:

1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински съвет - Нова Загора http://nova-zagora.org/obs, ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет - Нова Загора в срок до 31.07.2023 г.

3. Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната власт.

4. Допълнителна информация във връзка с процедурата за определяне на съдебни заседатели ще се публикува на страницата на Общински съвет - Нова Загора.

 

Допълнителна информация във връзка с процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд - Нова Загора

за мандат: 2024 г. - 2028 г.

С протокол № РД-07-03/27.04.2023 г. от заседанието на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд - Сливен, са определени 25 броя съдебни заседатели за нуждите на Районен съд - Нова Загора за мандат: 2024 г. – 2028 г.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 1. е на възраст от 21 до 68 години;
 2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. има завършено най-малко средно образование;
 4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. не страда от психически заболявалия.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет - Нова Загора следните документи по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт:

 1. Заявление съдържащо изразено писмено съгласие и данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръщат за препоръки; образец
 2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. мотивационно писмо;
 6. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67. ал. 3 от ЗСВ, образец
 7. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните слх жби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 т. Документът се издава от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия образец на заявление

      Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Определената от Общинския съвет комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Комисията съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

Общинските съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общото събрание на Окръжен съд - Сливен.