Заповед №РД-29-493/02.06.2023г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ XXIII-89, кв. 19 по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора