Заповед №486/01.06.2023 за одобрение на Проект за изменение на ПУП–план за регулация за УПИ XXX и УПИ XXIV, кв.212, кв. Индустриален по КККР на гр.Нова Загора