Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на частично изменение на ОУП, землище на с. Баня, общ. Нова Загора за изграждане на фотоволтаичен парк