Обявление за обществено обсъждане за изменение на ОУПО в частта му за с.Езеро за ПИ с идентификатор 27111.76.721 по КККР