Заповед № РД-29-471/26.05.2023 г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ II-164, III-167 и IV-164, кв. 9 по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора