Заповед № РД-29-466/ 26.05.2023 г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ V и VI, кв. 200, по ПУП на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора