Заповед №РД-29-358/ 11.05.2023г. за одобрен ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор 24760.7.56 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора