Заповед №РД-29-357/ 11.05.2023г. за одобрен ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатори 27111.35.379 и 27111.35.380 по КККР на с. Езеро, общ. Нова Загора