Заповед № РД-29-460/23.05.2023 г. за одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация за част от кв. 89 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора