Заповед № РД-29-439/22.05.2023 г. за одобрен проект за изменение на УПИ VIII, кв. 54 по ПУП /ПИ с идентификатор 04635.501.459 по КККР/ на с. Богданово, общ. Нова Загора