Община Нова Загора обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост