Стартира проект „Укрепване на общинския капацитет в община Нова Загора“

                          

Днес, 06 март 2023 г. стартира изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0106 „Укрепване на общинския капацитет в община Нова Загора“, процедура за директно предоставяне на средства BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирани от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд +, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Обща стойност на проекта: 126 175,00 лв., период на изпълнение: 22 месеца.
Основната цел на проекта е да подкрепи реформата в системата на социалните услуги и улесняването на прехода към нови механизми чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Предоставянето на интегрирана подкрепа на местната администрация в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги /ЗСУ/, Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ и по Закона за личната помощ /ЗЛП/ ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.
По проекта се предвижда обособяване на Информационно-консултативен център /ИКЦ/ (фронт-офис), като ще бъдат създадени и обезпечени три нови работни места. Лицата, пряко ангажирани с дейността на ИКЦ, ще бъдат обучени да изпълняват задълженията и отговорностите на Община Нова Загора по информиране, консултиране и насочване, съгласно ЗЛП/ЗХУ и ЗСУ в частта, свързана с насочване за ползване на социални услуги.
Служителите на общинска администрация Нова Загора, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общината ще повишат компетентностите си, участвайки в обучения и редовни индивидуални и групови супервизии.
В резултат на реализация на проекта ще бъде улеснен достъпът до социални услуги в общността и ще се подобри качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания в община Нова Загора. Ще бъдат създадени условия и подкрепа за ефективно упражняване правото на независим живот и социално включване на всички граждани на територията на общината, при зачитане правото им на личен избор, съобразен с техните възможности и специфични потребности.