Проведоха супервизия на личните асистенти по проект „Нови възможности за грижа”

                                                 

Във връзка с реализирането на проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г., в периода 25-29.01.2016 г. се проведе супервизия на наетите 43 лични асистенти в община Нова Загора.
Екипът за организация и управление на проекта на местно ниво осигури необходимите условия за успешното протичане на дейността, като планираните групови супервизии се проведоха в залата № 32 на Община Нова Загора. В ролята на супервизор бе представител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Нова Загора. В сформираните пет групи от по 8-9 лица всяка, се обсъдиха различни проблеми, които срещат в своята работа личните асистенти.
Супервизията като процес представлява насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти, за да могат да се справят адекватно и своевременно с възникващите сложни ситуации в работата си с потребителите.