Покана за публично обсъждане на Разчет за 2023 г.

Във връзка с изготвянето на Разчет за местните дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи за 2023г., Кметът на община Нова Загора Галя Захариева кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни на 20.02.2023 г. от  17:15 часа в Заседателната зала на Общината на 
Публично обсъждане на Разчет за 2023г.
Уважаеми съграждани,
Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на разчета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на разчета при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.