Община Нова Загора разпредели годишните субсидии между читалищата за 2016 година

На 19.01.2016 г. от 9:30 часа, в изпълнение на Заповед № РД 12-24 / 14.01.2016 г. на кмета на община Нова Загора, се проведе заседание на Комисия за разпределение на годишна субсидия за читалищата. Станимира Кънчева - началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” запозна присъстващите с Анализ за дейността на читалищата на територията на община Нова Загора през 2015 г. Заместник-кметът Светла Стоянова информира присъстващите, че съгласно указанията на Министерството на културата, през настоящата година субсидираната численост за общинските читалища е в размер на 64 субсидирани бройки. Завишаването спрямо 2015 г. е с 1 единица, като Министерството на културата отпуска целево по 0,5 субсидирани единици за НЧ „Д. П. Сивков - 1870” и НЧ „Светлина - 1872”, с. Кортен. Направеното предложение за разпределяне на субсидията за 2016 г. беше прието с 29 гласа „за”.
Г-жа Стоянова информира за резултатите от проведения преди няколко месеца вътрешен одит по законосъобразно и целесъобразно изразходване на средствата, предоставени за субсидирана численост за периода 01.01.2011 г. до 31.03.2015 г.  След кратко обсъждане на текущи въпроси, събранието бе закрито.