Проведе се 43-то заседание на Общински съвет - Нова Загора

На 25 октомври  Общински съвет - Нова Загора проведе четиридесет и третото си заседание. В предварително обявения ред бяха включени 24 точки. Допълнително бяха внесени още 7 точки. В хода на заседанието, бяха обсъдени и приети: Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности и бюджетна прогноза на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора за периода 2023 – 2025 г.;  и Предложение за  даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища и не функциониращи напоителни канали – общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2022/2023 година. След проведените дискусии местните парламентаристи одобриха Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2022 г. и Предложение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2023 г., валидна на територията на община Нова Загора.
Бяха разгледани и приети допълнително внесените точки, сред които Предложение относно изразяване на съгласие за кандидатстването на Община Нова Загора по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика и Предложение за кандидатстване с проект „Грижа в дома – община Нова Загора“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“.
В края на заседанието бе дадена думата на ст. комисар Димитър Величков - директор на ОД на МВР Сливен и на главен инспектор Стефан Динков - началник на Районно управление „Полиция“ – Нова Загора. По покана на кмета на община Нова Загора Галя Захариева, те отговориха на актуални въпроси, касаещи живота на новозагорци.
Председателят на Общински съвет - Нова Загора Бояна Гидикова закри заседанието, след изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации.