ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Нова Загора за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.