Съобщение

Уважаеми жители на населените места на територията на община Нова Загора, във връзка със зимния сезон и ползването за отопление на дърва, въглища и други материали, водещи до образуването на пепел, Ви уведомяваме следното:

1.Съгласно чл.12, ал/3/ от  Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора се забранява  изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на неизстинала пепел. Горещата пепел предизвиква запалване на събраните отпадъци и запалване на сметосъбиращите автомобили, които обслужват съдовете. На територията на града има поставени метални  контейнери, предназначени за събиране на този вид отпадъци и трябва пепелта да се изхвърля в тях, или да се съхранява докато изстине в друг съд.
При констатиране на гореща пепел в съда за битови отпадъци той  няма да бъде обслужен и отпадъците ви ще останат неизхвърлени.
2.Забранява се в контейнерите за битови отпадъци изхвърлянето  на отпадъци от опаковки , тъй като те са с потенциално висок риск  за запалване като се смесят с другите отпадъци. За отпадъците от опаковки на територията на града има поставени жълти контейнери .
3.Забранява се и изхвърлянето на битови отпадъци в съдовете за разделно събиране на отпадъци, тъй като могат  да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника.
4.Задължително е използването на съдовете според тяхното предназначение:

  • използването на съдовете за битови отпадъци – само за битови отпадъци,
  •  в специализираните за разделно събиране на отпадъци – да се изхвърлят само отпадъци от опаковки/жълти и зелени контейнери/,
  • в откритите контейнери за пепел и строителни отпадъци -  само изстинала пепел и строителни отпадъци от бита в количества до 1м3.

При констатиране на нарушаване на Наредбата за управление на отпадъци, ще бъдат налагани санкции от упълномощените длъжностни лица.