Съобщение

Уважаеми жители на Община Нова Загора и ръководители на фирми на територията на община Нова Загора,
уведомяваме Ви, че депото за отпадъци на община Нова Загора, намиращо се в местността Новия кладенец, в землището на село Езеро, считано от 21.12.2015г. е закрито и не функционира. Всички отпадъци от организираното сметосъбиране и сметоизвозване от населените места на общината се транспортират до площадка в с.Хаджидимитрово, област Ямбол за предварително третиране и следващо депониране на Регионално депо  - Ямбол.

Всички  юридически лица на територията на община Нова Загора, от чиято дейност се образуват производствени отпадъци,които не са обхванати в организираното сметосъбиране и сметоизвозване е необходимо да подадат Искане в Община Нова Загора, придружено със Становище  издадено от РИОСВ Стара Загора съдържащо заключение относно основно охарактеризирания производствен отпадък / съгласно Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци/ДВ брой 80 от 2013г./

За допълнителна информация – тел. 0457 62121/вътр.333 – отдел Екология, чистота и озеленяване