Заповед №РД-29-464/07.06.2022г. за одобрен проект на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 38683.153.40 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, местност ДО СЕЛО