Заповед №РД-29-463/07.06.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ II-454, кв. 75 по ПУП на с. Млекарево , общ. Нова Загора