Заседание № 37/31.05.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 567

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев – Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора представи внесеното от Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора Предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 567

 

Общински съвет Нова Загора приема Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора (приета с Решение № 556/11.03.2003 и е променена с Реш. № 635/2003 г., Реш. № 29/29.12.2003 г., Решение № 258/28.12.2004 г., Реш.№ 268/27.01.2005 г. на O6C, Реш.№292/15.02.2005 г., Реш. № 332/28.04.2005 г., Реш. № 498/28.12.2005 г., Реш. № 525/31.01.2006 г., Реш. № 547/30.03.2006 г., Реш. № 53 от 15.02.2008 г., Реш.№ 83/27.03.2008 г., Реш. № 11/30.04.2008 г., Реш. № 295/21.01.2009 г. , Реш. №498/29.01.2010 г., Реш.№ 26/29.07.2010 г., Реш. № 730/29.03.2011 г. , Реш. № 29/29.12.2011 г., Реш. № 75/09.03.2012 г., Реш. № 187/05.06.2012 г., Реш. № 486/30.10.2012 г. и Решение № 526/21.12.2012 г. , Реш. № 622/21.03.2013 г. , Реш. № 770/22.05.2013 г., Реш. № 899/29.08.2013 г.), Реш. № 1015/2012.2013 г., Решение № 1053/28.01.2014 г., Решение № 1245/30.10.2014 г., Решение № 1319/18.12.2014 г., Решение № 1363/27.01.2015 г., Решение № 1441/18.03.2015 г., Решение № 60/25.02.2016 г., в сила от 01.03.2016 г., Решение № 137/13.05.2016 г., Решение № 237/27.10.2016 г., Решение №342/27.04.2017 г., Решение № 413/19.07.2017 г., Решение № 486/22.11.2017 г., Решение № 591/30.05.2018 г. , Решение № 692/29.11.2018 г., Решение № 78/19.03.2020 г., Решение № 79/19.03.2020 г. и Решение № 108/21.04.2020 г. на Общински съвет Нова Загора, Решение № 243/17.12.2020 г. на Общински съвет Нова Загора)

            § 4. В Приложение № 1 се създава нова точка 18а:

18а. Ползване на един брой място за паркиране на таксиметров автомобил на обособена площадка за паркиране на таксита, находяща се до кръстовището на ул. „Кънчо Чамов"/ул. „Петко Енев" - на месец 30,00 лв.

§ 5. Наредбата влиза сила от деня на публикуването й.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 4 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 568

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на представител в Комисия за изработване на областна здравна карта.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 568

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Нова Загора определя Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на община Нова Загора в Комисията за изработване на областна здравна карта за област Сливен.

 

 (Решението е прието с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 569

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на представител в Комисия за изработване на областна аптечна  карта.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 569

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Нова Загора определя Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на община Нова Загора в Комисията за изработване на областна аптечна карта за област Сливен.

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 570

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Нова Загора.

            В станалите разисквания взеха участие: Кремена Петрова – КП ДБО, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Станимир Русев – ПП БСП за България и Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 570

 

 1. Общински съвет Нова Загора освобождава Румен Христов от състава на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.
 2. Общински съвет Нова Загора освобождава Румен Христов  от състава на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.
 3. Общински съвет Нова Загора избира Станимир Русев за член на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.
 4. Общински съвет Нова Загора избира Станимир Русев за член на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

 

 (Решението е прието с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 571

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора представи, внесено от Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора Предложение за приемане на Програма и план на действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Нова Загора за периода 2022 - 2026 год.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Йордан Кръстев, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 571

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, Общински съвет Нова Загора приема Програма и план на действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Нова Загора за периода 2022 - 2026 год.

 

 (Решението е прието с: 22 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 572

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора представи внесеното от Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора Предложение за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Нова Загора за периода 2021-2028 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Станимир Русев – ПП БСП и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 572

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 4 от ЗООС, Общински съвет Нова Загора приема Програма за опазване на околната среда на Община Нова Загора за Периода 2021-2028 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 7 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 573

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Нова Загора за периода 2021-2028 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 573

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Нова Загора приема Програма за управление на отпадъците на Община Нова Загора за периода   2021 -   2028 г.

 (Решението е прието с: 21 За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 574

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на социалната услуга, държавно делегирана дейност, Център за настаняване на деца и младежи без увреждания, с. Асеновец.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 574

 

1. Общински съвет - Нова Загора взема решение за прекратяване предоставянето на социалната услуга, държавно делегирана дейност, Център за настаняване на деца и младежи без увреждания, с. Асеновец, считано от 01.05.2022 г.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да предприеме необходимите последващи действия.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 575

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен, което ще се проведе на 03.06.2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 575

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Василена Костадинова – общински съветник, за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 03.06.2022 г., както следва:

 • по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“
 • по точка 2 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 3 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 4 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 5 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 6 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 7 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 8 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 9 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 10 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 11 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 12 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 13 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 14 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 15 от дневния ред да гласува - „ЗА“
 • по точка 16 от дневния ред да гласува - „ЗА“

                                                                                                          

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 576

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 48725.38.446 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 576

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 48725.38.446 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора, с трайно предназначение на имота: За необработваема земеделска земя в Предимно производствена зона и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота е „За фотоволтаична централа", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 2 гласа Против и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 577

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за поземлен имот с идентификатор 57371.60.154 по КККР на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 2798 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята:7.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 577

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал.З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за поземлен имот с идентификатор 57371.60.154 по КККР на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 2798 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята:7 в Предимно производствена зона и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота е „За фотоволтаична централа и склад", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване -макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 578

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02734.55.7 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 4590 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена нива, Категория на земята: 9

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 578

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал.1 и ал.З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02734.55.7 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 4590 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена нива, Категория на земята: 9, и установяване на „Територия за рекреационни дейности и отдих-„Ок", с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс. 30%, височина макс. = 10,00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) -макс. 1,5 и минимална площ за озеленяване - 50 %, като половината от нея е отредена за дървесна растителност, свободно застрояване, паркиране в границите на поземления имот.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 579

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2021 г. на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора - 2021-2027 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 579

 

На основание чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021-2027 г. за изминалата 2021 г.

 

 (Решението е прието с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 580

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Доклад за изпълнение на Общия устройствен план(ОУП) на община Нова Загора през 2021 г.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 580

 

На основание чл.21 ал.1, т.11, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, Общински съвет Нова Загора приема Доклада за изпълнение на Общия устройствен план (ОУП) на община Нова Загора през 2021 г.

 

 (Решението е прието с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 581

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение  одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - ПИ с идентификатор 51809.501.722 по КККР на гр. Нова Загора (УПИI-722, кв. 26 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 581

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 7 000,00 лв. (седем хиляди лв.), без включен ДДС, за продажба на ПИ с идентификатор 51809.501.722 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет, точка, петстотин и едно, точка, седемстотин двадесет и две) по КККР на гр. Нова Загора (УПИ I-722, кв. 26 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: гр. Нова Загора, ул. „Генерал Заимов“ № 14, с площ 247,00 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), на Димитринка Миткова Илиева, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 582

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и наследници на Йорго Илиев Йоргов, чрез покупко-продажба в УПИ IV-65, кв. 78 по ПУЛ на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 582

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ IV-65, кв. 78 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора, представляваща 680/1670 ид.ч. на наследниците на Йорго Илиев Йоргов.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 2 560,00 лв. (две хиляди петстотин шестдесет лв.), без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ IV-65, кв. 78 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с наследниците на Йорго Илиев Йоргов.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 583

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и наследници на Мара Илиева Йоргова, чрез покупко-продажба в УПИ П-65, кв. 78 по ПУЛ на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 583

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ II-65, кв. 78 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора, представляваща 25/1600 ид.ч. на наследниците на Мара Илиева Йоргова.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 94,00 лв. (деветдесет и четири лв.), без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ II-65, кв. 78 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с наследниците на Мара Илиева Йоргова. 4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Пет могили, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 584

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Евгени Йорданов Йорданов, чрез покупко-продажба в УПИ VII-110, кв. 11 по ПУП на с. Крива круша, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 584

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VII-110, кв. 11 по ПУП на с. Крива круша, общ. Нова Загора, представляваща 59/1800 ид.ч. на Евгени Йорданов Йорданов.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 210,00 лв. (двеста и десет лв.), без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VII-110, кв. 11 по ПУП на с. Крива круша, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Евгени Йорданов Йорданов.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура  с. Крива круша, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 585

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „Еленово Солар“ ООД, чрез покупко-продажба в УПИ V-437, кв. 52 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 585

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ V-437, кв. 52 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора, представляваща 30/3995 ид. ч. на „Еленово Солар“ ООД.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 120,00 лв. (сто и двадесет лв.), без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ V-437, кв. 52 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с „Еленово Солар“ ООД.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Караново, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 586

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „ФЕБ-ЕЛ“ ЕООД, чрез покупко-продажба в ПИ е идентификатор 51809.509.4916 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXVIII, кв.209 по ПУП на гр. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 586

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ с идентификатор 51809.509.4916 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXVIII, кв. 209 по ПУП на гр. Нова Загора), представляваща 369/5629 ид.ч. на „ФЕБ-ЕЛ“ ЕООД.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 8 900,00 лв. (осем хиляди и деветстотин лв.), без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в ПИ с идентификатор 51809.509.4916 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXVIII, кв. 209 по ПУП на гр. Нова Загора).

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с „ФЕБ-ЕЛ“ ЕООД.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 587

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на комисия по чл. 11, ал. 6 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 587

 

На основание чл. 11, ал. 6 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, Общински съвет Нова Загора • определя комисия измежду служители на общинска администрация, която в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, да извършва проверката на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси на служителите в администрацията на кметствата на територията на Община Нова Загора, в следния състав:

Председател: Иванка Михова - директор дирекция „Финансова и административна дейност";

Членове: 2. Олга Бишир - ст. юрисконсулт в отдел „Правен";

                  3. Веселина Милева - ст. експерт в отдел „ТРЗ и УЧР";

 

       Резервен член: Ангел Стойчев - секретар на Община Нова Загора.

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 588

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.18, 02734.46.14, 02734.46.26, 02734.46.31 и 02734.46.17 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 588

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал.З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.18, 02734.46.14, 02734.46.26, 02734.46.31 и 02734.46.17 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, с трайно предназначение на имота: Земеделска земя в Предимно производствена зона и за бъдещо изработване на ПУП-План за застрояване с установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имотите ще бъде „За производствено-складови дейности, включително енергопроизводство", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 589

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XVI-131, кв. 7 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора» и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Георги Николов – ПП ГЕРБ и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет след проведено поименно гласуване със: 7 гласа За, 1 глас Против и 10 гласа Въздържали се прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 589

            Общински съвет Нова Загора не приема решение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XVI-131, кв. 7 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора» и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 590

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение от Трафопост в земеделска територия, ПИ с идентификатор 27245.59.2, землище с. Еленово до УПИ XI-12 и УПИ Х-12, кв. 66 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора“, за захранване на фотоволтаични централи.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 590

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение от Трафопост в земеделска територия, ПИ с идентификатор 27245.59.2, землище с. Еленово до УПИ XI-12 и УПИ Х-12, кв. 66 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора“

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 591

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Вр. ИД Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение от Трафопост в земеделска територия, ПИ с идентификатор 48725.38.439, землище с. Млекарево до УПИ III-351, кв. 71 по ПУП на с. Млекарево, общ. Нова Загора“, за захранване на фотоволтаична централа и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот в землището на с. Еленово, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 591

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение от Трафопост в земеделска територия, ПИ с идентификатор 48725.38.439, землище с. Млекарево до УПИ III-351, кв. 71 по ПУП на с. Млекарево, общ. Нова Загора“.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през поземлени имоти в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора, както следва: - ПИ 48725.38.439 (Общинска частна собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: пасище);

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ №592

ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.05.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Радка Иванова Димитрова от с. Кортен, община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 592

 

            Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Радка Иванова Димитрова, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)