Заповед №РД-29-379/19.05.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ XV-166 и УПИ XVI-166 кв.15 по ПУП на с. Новоселец, общ. Нова Загора