Заповед №РД-29-378/19.05.2022г. за одобрен проект на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 38426.79.45 и ПИ с идентификатор 38426.79.32 по КККР на с. Коньово, общ. Нова Загора, м. Стопански двор